پکیج تصفیه فاضلاب شرکت زیست نگار www.zistnegar.com

زیست نگار، مشاور و مجری طرحهای زیست محیطی

سازنده پکیج های تصفیه فاضلاب شرکت زیست نگار www.zistnegar.com

زیست نگار، مشاور و مجری طرحهای زیست محیطی

نصب و راه اندازی پکیج های تصفیه فاضلاب شرکت زیست نگار www.zistnegar.com

زیست نگار، مشاور و مجری طرحهای زیست محیطی

با توجه به ضرورت تصفیه آب و فاضلاب،
از این رو شرکت فنی مهندسی زیست نگار
پکیج های مختلف تصفیه و همچنین تجهیزات
را در اختیار مشتریان گرامی خود قرار می دهد.

با توجه به محدودیت منابع آب و ضرورت
استفاده بهینه از این منابع، اهمیت استفاده از
پسابهای تصفیه شده در مواردی که به کیفیت
پایین تری از آب نیاز است مشخص می گردد.

با توجه به اهميت آب در زندگي و همچنين
مسائل محيط زيستي، تصفيه آن از اهميت
خاصي برخوردار مي باشد. لیکن تنها حدود ۸/۲
درصد از آب‌های موجود قابل شرب می‌باشد.

محصولات آب و فاضلاب

error: