دوره آموزشی بهره برداری و CIP سیستم های اسمزمعکوس (RO) (آب شیرین کن)-تاریخ ۲۱ و ۲۲ بهمن ۱۳۹۵
دوره آموزشی طراحی اسمزمعکوس RO با نرم افزار ROSA
دوره آموزشی مبانی و طراحی سیستم های رزینی تبادل یونiی Ion Exchange
دوره آموزشی طراحی اسمزمعکوس RO با نرم افزار ROSA