دوره آموزشی طراحی اسمزمعکوس RO با نرم افزار ROSA - طراحی اب شیرین کن تاریخ ۲۸ و ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۷