لطفاً جهت ثبت نام در کارگاه های آموزشی تخصصی و کاربردی صنعت محیط زیست، که توسط شرکت فنی مهندسی زیست نگار، برگزار می گردد فرم زیر را با دقت تکمیل نموده و هزینه کارگاه را پرداخت نمایید.