زیست نگار، مشاور و مجری طرحهای زیست محیطی

زیست نگار، مشاور و مجری طرحهای زیست محیطی

زیست نگار، مشاور و مجری طرحهای زیست محیطی

با توجه به اهميت آب در زندگي و همچنين
مسائل محيط زيستي، تصفيه آن از اهميت
خاصي برخوردار مي باشد. لیکن تنها حدود ۸/۲
درصد از آب‌های موجود قابل شرب می‌باشد.

با توجه به محدودیت منابع آب و ضرورت
استفاده بهینه از این منابع، اهمیت استفاده از
پسابهای تصفیه شده در مواردی که به کیفیت
پایین تری از آب نیاز است مشخص می گردد.

شرکت زیست نگار در زمینه آموزش تخصصی
در صنعت آب، فاضلاب با بهره گیری از
متخصصین،با رویکردی نوین و کاملاً کاربردی
خدمات آموزشی متنوعی را ارائه می نماید.

محصولات آب و فاضلاب

error: