راکتور بافل دار بی هوازی تصفیه فاضلاب چیست؟

راکتور بافل دار بی هوازی تصفیه فاضلاب چیست؟

13 شهریور 1395

راکتور بافل دار بی هوازی

اين نوع راکتورها با نام راکتور بافل دار بی هوازی از اوايل دهه شصت در تصفیه خانه فاضلاب مورد توجه قرار گرفت و تا بـه امـروز تحقيقـات مختلفـي برروي توانایي هاي آنها در تصفيه فاضلاب متفاوت از جمله تصفیه فاضلاب صنعتی صورت گرفته اسـت، امـا همچنـان مـوارد مجهول فراواني براي بهبود عملكرد آنها وجود دارد.

راکتور بافل دار بی هواازی

ویژگی های کلی راکتور بافل دار بی هوازی (ABR)

راکتور ABR راکتوری است که در آنها ردیف هایی از بافل ها قرار گرفته است، تا سبب حرکت جریان فاضلاب از بالا و پایین بافل ها گردد.

باکتری های موجود در راکتور بر اساس خصوصیات رفتاری جریان ممکن است معلق مانده یا ته نشین گردند.

راکتور بافل دار بی هوازی تصفیه فاضلاب

مزایا راکتور بافل دار بی هوازی

ساختمانی و اجرایی

 • طراحی ساده؛
 • نبودن قسمت های متحرک؛
 • نداشتن هیچ گونه سیستم اختلاط مکانیکی؛
 • هزینه ساخت کم؛
 • گرفتگی کمتر؛
 • کاهش انبساط بستر لجنی.

راکتور بافل دار بی هوازی

عملیاتی

 • پایین بودن زمان ماند هیدرولیکی؛
 • امکان عملیات متناوب؛
 • پایداری قابل قبول نسبت به شوک های هیدرولیکی و آلی؛
 • مقاومت نسبت به شوک های سمی در پساب ورودی؛
 • زمان زیاد کاری بدون تلف شدن لجن؛
 • توانایی در جداساسزی دو فاز اسیدوژن و متانوژن بدون ایجاد مشکلات کنترلی و در بالا رفتن هزینه تصفیه فاضلاب.

نصب راکتور بافل دار بی هوازی

بیومس

 • بالا بودن زمان ماند جامدات؛
 • تولید لجن کمتر؛
 • ماندن بیومس بدون احتیاج به آکنده سازی راکتور با بستر یا مدیا و ایجاد ته نشین سازی برای جامدات؛
 • عدم نیاز به تجهیزات جداساز گاز و مایع.

شاید مهمترین مزیت ABR توانایی آن در جداسازی فازهای اسیدوژنز باشد. با این عمل باکتری های اسیدوژنیک در فاز اول جمع شده و باکتری های متانوژیک، فرآیند متان زایی را در فاز بعدی انجام می دهند.

نقشه راکتور بافل دار بی هوازی

هر چند که تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که در تمام اتاقک ها متان تولید می شود و این بدان معنی است که جداسازی فازها به صورت کاملاً مجزا در راکتور صورت نمی گیرد.

اين راكتورها در مقايسه با راكتورها ديگر، داراي فضاي مرده كمتـري هسـتند؛ ايـن مزيـت سـبب ساخت و توليد راکتورهاي پيشرفته ديگري مانند راکتورهاي بي هـوازي چنـد مرحلـه اي، بسـتر لجن طبقه بندي شده با جريان رو به بـالا و صـافي بـي هـوازي مرحلـه اي مـي گـردد. تمـام سيستم هايي که در بالا نام برده شد، توانايي مناسبی از خود در تصفيه خانه فاضلاب صـنعتی نشـان داده اند.

معایب راکتور بافل دار بی هوازی

 • نیاز به ساخت راکتورهای کم عمق تا سرعت قابل قبولی از جریان رو به بالای گاز و مایع ایجاد گردد؛
 • مشکلات ایجاد شده در توزیع یکنواخت جریان.

راکتور بافل دار بی هوازی فاضلاب

پارامترهای طراحی راکتور ABR

پارامترهای طراحی راکتور ABR عبارتند از:

 • تعداد اتاقک ها
 • بارگذاری آلی
 • سرعت جریان رو به بالا
 • زمان ماند هیدرولیکی
 • نسبت ارتفاع به عرض راکتور
 • نسبت طول به عرض راکتور
 • میزان گاز متان تولیدی

راکتور بافل دار بی هوازی

توسعه راکتورهای بافل دار بی هوازی

راکتور بافل دار بی هوازی، راکتوری اسـت کـه در آن رديف هـايي از بافل هـا بـراي هـدايت جريـان فاضلاب حاوي مواد آلي به زير يا بر روي (يا هر دو) طرف راکتور قرار داده شده انـد؛ به صـورتي که سيال بتواند از ورودي به محل خروجي جريان يابد.

باکتريهاي موجود در راکتـور، بسـته بـه خصوصيات جريان فاضلاب و گاز توليد شده ممکن است ته نشين شده و يا به صورت معلق بـاقي بمانند ولي در زماني که ميزان بارگذاري کم باشد، در کف راکتور رسوب می کنند.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، با شرکت تصفیه فاضلاب زیست نگاز تماس حاصل فرمایید.