BOD فاضلاب چیست؟

BOD فاضلاب چیست؟

13 مرداد 1395

BOD فاضلاب یا اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی

بدون شک گسترده ترین و کاربردی ترین پارامتر سنجش آلودگی فاضلاب مواد آلی هم برای فاضلاب و هم آب های سطحی BOD فاضلاب پنج روزه یا BOD5 یا اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی می باشد که عبارتست از اندازه گیری اکسیژن محلول مصرف شده در فاضلاب شهری توسط میکروارگانیسم ها در اکسیداسیون بیولوژیکی مواد آلی.

BOD فاضلاب

علیرغم بهره گیری گسترده از آزمایش BOD فاضلاب این آزمایش محدودیت هایی نیز دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

BOD تصفیه فاضلاب

سؤالی که شاید به وجود آید این است که چرا با وجود محدودیت های جدی این آزمایش، همچنان از نتایج آن استفاده می شود. جواب را می توان در چهر عامل زیر خلاصه نمود:

1- تعیین مقدار تقریبی اکسیژنی که در تثبیت بیولوژیکی مواد آلی مورد استفاده قرار می گیرد،

2- تعیین اندازه تأسیسات تصفیه فاضلاب،

3- سنجش کارایی و راندمان بعضی فرآیندهای تصفیه و

4- تعیین میزان رعات قوانین و استانداردهای تخلیه پساب.

اصول آزمایش BOD فاضلاب

اگر اکسیژن کافی موجود باشد تجزیه بیولوژیکی هوازی پسماندهای آلی تا زمانی که تمام آنها به مصرف برسند ادامه خواهند یافت.

BOD فاضلاب چیست

در این مدت حدوداً سه فعالیت متفاوت رخ می دهد. اولین فعالیت این گونه است که پسماندها جهت کسب انرژی برای نگهداری و سنتز سلولی جدید، به محصولات نهایی اکسید می شوند.

دومین فعالیت بدین ترتیب است که همزمان با مرحله اول برخی از پسماندها با استفاده از انرژی انتشار یافته در خلال اکسیداسیون به سلولهای جدیدی تبدیل می شوند.

اندازه گیری BOD فاضلاب

سومین و آخرین فعالیتی که به وقوع می پیوندد زمانی است که مواد آلی مورد استفاده قرار گرفته و سلول های جدید برای کسب انرژی جهت نگهداری سلول شروع به خودتخریبی می نمایند. این فرآیند تنفس خودتخریبی نامیده می شود.

استفاده از اصطلاح COHNS در واکنش های شیمیایی نشان دهنده سه فعالیت فوق است و نمایانگر پسماندهای آلی (شامل عناصر کربن، اکسیژن، هیدروژن، نیتروژن و گوگرد) و C5H7NO2 نشان دهنده سلول جدید است که اولین بار توسط هوور و پرگز پیشنهاد گردید.

اندازه گیری BOD فاضلاب

اگر تنها اکسیداسیون کربن آلی که در پسماندها وجود دارد مد نظر باشد BOD فاضلاب نهایی در حقیقت اکسیژن مورد نیاز جهت انجام سه واکنش فوق است که به BOD کربنه نهایی (UBOD) شهرت داشته و قسمتی از BOD فاضلاب است که در مرحله اول آزمایش صرف اکسیداسیون مواد آلی کربنه می گردد.

اندازه گیری BOD فاضلاب

اکسیژن مورد نظر بیولوژیکی کربنه

زمانی که نیتریفیکاسیون رخ می دهد مقدار BOD فاضلاب اندازه گیری شده بیشتر از مقداری خواهد بود که در زمان اکسیداسیون مواد کربنی انجام می گیرد.

اگر حذف درصد داده شده اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی کربنه (CBOD) در تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی جهت دستیابی به محدوده های مجاز مد نظر باشد، انجام نیتریفیکاسیون می تواند باعث بروز مشکلات عدیده ای شود.

BOD فاضلاب

با بهره گیری از مواد شیمیایی گوناگون به منظور جلوگیری از نیتریفیکاسیون در تصفیه خانه فاضلاب یا تصفیه نمونه تا حدی که میکروارگانیسم های نیترات ساز به حد صفر کاهش یابند می توان بر تأثیرات نیتریفیکاسیون فائق آمد.

کلرزنی/ کلرزدایی و پاستوریزاسیون دو روش جهت جلوگیری از فعالیت میکروارگانیسم های نیترات ساز می باشند.

زمانی که مانع وقوع واکنش نیتریفیکاسیون شویم، BOD فاضلاب را به نام اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی کربنه (CBOD) خواهیم شناخت. بنابراین CBOD همان اکسیژ مورد نیاز مصرف شده توسط کربن قابل اکسیداسیون در نمونه است.

BOD فاضلاب

آزمایش CBOD را باید با جلوگیری از واکنش شیمیایی نیتریفیکاسیون که فقط در نمونه هایی که حاوی مقدار کمی کربن آلی می باشند استفاده نمود.

خطاهای زیاد در سنجش مقادیر BOD (بیش از 20 درصد خطا) زمانی اتفاق می افتد که آزمایش CBOD در فاضلاب های حاوی مقادیر قابل توجهی مواد آلی مانند فاضلاب خانگی انجام شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، با کارشناسان شرکت تصفیه فاضلاب زیست نگار تماس حاصل فرمایید.