آموزشگاه تخصصی تصفیه آب و تصفیه فاضلاب کشور زیست نگار کارگاه آموزشی بهره برداری و CIP سیستم های اسمزمعکوس (RO) (آب شیرین کن)آموزشگاه تخصصی تصفیه آب و تصفیه فاضلاب زیست نگار
آموزشگاه تخصصی تصفیه آب و تصفیه فاضلاب کشور زیست نگار کارگاه آموزشی طراحی و بهره برداری سیستم های اولترافیلتراسیون (UF)آموزشگاه تخصصی تصفیه آب و تصفیه فاضلاب زیست نگار
آموزشگاه تخصصی تصفیه آب و تصفیه فاضلاب کشور زیست نگار کارگاه آموزشی طراحی سیستم های رزینی (تبادل یونی) Ion Exchange با نرم افزار CADIXآموزشگاه تخصصی تصفیه آب و تصفیه فاضلاب زیست نگار
آموزشگاه تخصصی تصفیه آب و تصفیه فاضلاب کشور زیست نگار کارگاه آموزشی طراحی سیستم تصفیه آب اسمزمعکوس (RO) با نرم افزار Rosaآموزشگاه تخصصی تصفیه آب و تصفیه فاضلاب زیست نگار