کمک منعقد کننده تصفیه فاضلاب چیست؟

کمک منعقد کننده تصفیه فاضلاب چیست؟

5 شهریور 1395

كمك منعقد كننده تصفیه فاضلاب

مشکلاتي که در امر انعقاد در تصفیه فاضلاب موجود بود محققین را وادار به جستجوي راه حل و یافتن مواد شیمیایي به نام کمک منعقد کننده تصفیه فاضلاب براي رفع این مشکلات نمود. هر چه فلوکهاي تشکیل شده وزین تر باشند، سرعت ته نشیني آنها بیشتر است. بنابراین استفاده از موادي که به درشتر و وزین تر شدن فلوکها کمک نماید نیز به عنوان رفع مشکلات کواگولاسیون مورد مطالعه و تحقیق بوده است.

کمک منعقدکننده تصفیه فاضلاب

انواع کمک منعقد کننده تصفیه فاضلاب

بعضي از راه حل هاي رفع اشکال کواگولاسیون در تصفیه خانه فاضلاب منجر به از بین رفتن اثر تداخل مواد آلي در کواگولاسیون مي شود، بنابراین استفاده از مواد اکسیداسیون نیز مي تواند بهبودي در عمل انعقاد حاصل نماید. مهمترین مواد کمک منعقد کننده فاضلاب به قرار زیر هستند :

  • آهک: قلیایيت آب گاهي براي تولید هیدروکسید فلزات که هسته اصلي ایجاد فلوک است کافی نمي باشد. در این مواقع براي جبران کمبود قلیائيت، از آهک استفاده مي شود. از طرفي آهک خود به عنوان منعقد کننده در آبهایي که مقدار منیزیم آنها زیاد است به کار رفته و در از بین بردن گاز کربنیک و کاهش سختي آب نیز نقشي دارد.

فرآیند کمک منعقد کننده فاضلاب

  • کربنات سدیم: این ماده نیز در تثبیت pH آب و افزایش یونهاي OH براي بهتر شدن انعقاد، مخصوصاً درتأسیساتي که از زاج به عنوان کواگولان استفاده مي نمایند به کار مي رود .
  • سیلیس فعال: قبل از ظهور پلي الکترولیتهاي مصنوعي سیلیس فعال، جایگاه مشخصي درتصفیه آب به عنوان کمک منعقد کننده فاضلاب داشت. درسال 1937، بالیسیس و همکارانش براي اولین بار به خاصیت این ماده به عنوان کمک انعقاد پي بردند.

کمک منعقد کننده تصفیه فاضلاب

  • مواد جذب کننده: بعضي خاکها مثل Bentonit در تصفیه آبهاي رنگي و یا با کدورت کم مورد استفاده قرار مي گیرد. فلوکهاي تشکیل شده در آبهاي رنگي با مصرف آلومین به راحتي ته نشین نمي شوند زیرا اختلاف وزن مخصوص فلوکها و آب بسیار کم است، ولي افزایش Bentonit باعث بالا رفتن وزن مخصوص فلوکها و در نتیجه سریعتر ته نشین شدن آنها مي گردد.

پودر کمک منعقد کننده تصفیه فاضلاب

از طریق Bentonit مواد آلي که احتمالاً در عمل کواگولاسیون تداخل می نمایند جذب و این خود باعث افزایش چسبندگي ذرات به یکدیگر خواهد گردید. از نظر تجربي به میزان 10-50 میلی گرم در لیتر از این خاک نتایج خوبي داشته است. محققین توضیح داده اند وقتي که خاک به آب افزوده ميشود. در آب الکتریسته تولید مي گردد لذا بین آب و خاک اختلاف پتانسیل بوجود آمده که نتیجه آن جذب مواد کواگوله شده بر روي خاک است.

  • گاز کلر: گرچه این کار جز کواگولانها نیست مع هذا مي توان از آن براي از بین بردن موادي که مانع تشکیل فلوک ميشوند استفاده نمود. مخصوصاً در مواردي که آب داراي مقادیر زیادي مواد آلي باشد و یا آبهایي که با فاضلاب شهری آلوده شده اند از این گاز به عنوان کمک منعقد کننده استفاده مي کنند.

بسته بندی کمک منعقد کننده تصفیه فاضلاب

  • پلي الکترولیتها: این ترکیبات که داراي خاصیت پليمری و الکترولیتی هستند مي توانند اندازه فلوکها را بزرگتر کنند. از مدتها پیش به خاصیت کمک انعقادی بعضي ترکیبات آلي طبیعي مثل نشاسته – سلولز پلي ساکاریدها پي برده بودند. با پیدایش پلي الکترولیتهای مصنوعي، مصرف انواع طبیعی آن رو به کاهش نهاده است.

تأثیر کمک منعقد کننده فاضلاب

پلي الکترولیتها را در تصفیه فاضلاب بهداشتی سه گروه آنیوني با بار منفي کاتیوني یا بار مثبت و بدون بار مطالعه می نمایند. مصرف 5/0 میلی گرم در لیتر پلي الکترولیت مي تواند در عرض دو دقیقه 90 درصد فلوکهای را ته نشین سازد. درصورتي که با مصرف منعقد کننده به تنهایی ته نشین شدن بیش از 50 درصد فلوکها در دو دقیقه متصور نیست. مزایای مهم مصرف پلي الکترولیت ها به قرار زیر هستند:

تصفیه فاضلاب کمک منعقد کننده فاضلاب

  • کاهش میزان مصرف منعقد کننده؛
  • کاهش احتمال تداخل بعضي مواد در کواگولاسیون؛
  • پلي الکترولیتها بعضي ارگانیسمهای گیاهی و حیوانی را نیز کواگوله می نمایند.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، با شرکت تصفیه آب و فاضلاب زیست نگار تماس حاصل فرمایید