عوامل مؤثر بر هزینه های تصفیه خانه فاضلاب کدامند؟

عوامل مؤثر بر هزینه های تصفیه خانه فاضلاب کدامند؟

17 تیر 1395

توسعه تأسیسات تصفیه فاضلاب در سالهای اخیر در کشورهای مختلف، بر شدت مباحث مربوط به هزینه های تصفیه خانه فاضلاب نیز افزوده است (همچنین در رابطه با قابل مقایسه بودن هزینه های تصفیه خانه های مختلف).

تصفیه خانه فاضلاب یا پساب

عوامل مؤثر بر هزینه های تصفیه خانه فاضلاب

هزینه های اجرای تأسیسات فاضلاب جدید یا توسعه تأسیسات موجود تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارند که تا حدی هم این عوامل بر یکدیگر مرتبط می باشند. این امر باعث شده است که معمولاً هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری دو تصفیه خانه فاضلاب با تعداد جمعیت تحت پوشش یکسان بسیار متفاوت هستند.

هزینه تصفیه فاضلاب

به طور کلی می توان عوامل مؤثر بر هزینه ها را به چهار گروه تقسیم بندی نمود:

الف- مسائل طراحی تصفیه خانه فاضلاب

ب- اختصاصات فاضلاب

ج- شرایط محلی

د- عوامل مؤثر دیگر

البته در اینجا فرض بر این است که به دلیل ضوابط یا مقررات بسیار سخت زیست محیطی، شرایط بسیار سختی در رابطه با خروجی تصفیه خانه ها وضع نشده باشد.

الف- مسائل طراحی

مسائل طراحی یعنی هماهنگی های موجود بین طراح، کارفرما و ارگان های نظارتی در رابطه با درجه یا حدود توسعه تأسیسات، مراحل توسعه، رشد جمعیت و توسعه صنایع در منطقه، پتانسیل های ایجاد شده جهت شرایط اضطراری، شرایط خاص در رابطه با کیفیت جریان خروجی از فاضلاب و همچنین استفاده از تأسیسات موجود در تصفیه خانه ها یا بخش هایی از آن در طرح توسعه.

هزینه تصفیه خانه فاضلاب

ب- اختصاصات فاضلاب

منظور از اختصاصات فاضلاب در اینجا از طرفی شرایط هیدرولیکی و از طرف دیگر مشخصات فیزیکی و شیمیایی جریان ورودی فاضلاب به تصفیه خانه می باشد که در صورت یکسان بودن تعداد جمعیت تحت پوشش، هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری از تصفیه خانه های در حال اجرا را به طور مثبت  یا منفی تحت تأثیر قرار می دهند.

در اینجا منظور نوساناتی است که هم در رابطه با بار آلودگی و هم در رابطه با حجم فاضلاب روان موجود می باشد که بر اثر موارد زیر بروز می نمایند:

ج- شرایط محلی

شرایط محلی ممکن است دارای تأثیر به سزایی بر هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری داشته باشند بدون آنکه تأثیری بر محاسبات فنی تأسیسات داشته باشند. در این رابطه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • خرید زمین؛
 • احداث راه های دسترسی؛
 • محل آب پذیرنده؛
 • حفاظت در مقابل سیلاب ها؛
 • وضعیت آبهای زیرزمینی؛
 • پی سازی؛
 • مقدار جایی که در اختیار قرار دارد؛
 • تخریب یا استفاده مجدد از سازه های موجود؛
 • امکانات موجود (راهها، مخابرات و غیره)؛
 • هزینه های جمع آوری و دفع لجن و مواد حذف شده در آشغالگیر و دانه گیر؛
 • طراحی محیط؛
 • موارد مشابه.

هزینه تصفیه خانه فاضلاب

د- عوامل مؤثر دیگر

بر خلاف عوامل فوق، تأثیر و روند تکاملی عوامل نظیر این بخش حتی در صورت برنامه ریزی دقیق به سختی قابل تخمین می باشند. این عوامل عبارتند از:

 • هزینه های ویژه انرژی؛
 • کمک های دولتی؛
 • مسائل و مشکلاتی که ممکن است با اهالی محل بروز نمایند؛
 • وضعیت بازار سرمایه- نرخ بازدهی سرمایه.