طراحی سپتیک تانک فاضلاب به چه صورت است؟

طراحی سپتیک تانک فاضلاب به چه صورت است؟

9 مرداد 1395

طراحی سپتیک تانک فاضلاب

در مقاله ای تحت عنوان “سپتیک فاضلاب چیست؟“، سپتیک تانک را مورد بررسی قرار دادیم و در مقاله پیش رو، قصد داریم طراحی این تصفیه خانه های تصفیه جوامع کوچک را مورد بررسی قرار دهیم.

طول انباره های مستطیل شکل در طراحی سپتیک تانک فاضلاب، 2 تا 4 برابر پهنای آن انتخاب می کنند. عمق مؤثر برای انباره باید دست کم 1/2 متر باشد. در انباره های بزرگ، عمق باید از نظر اقتصادی تصفیه فاضلاب پیرامون 2 تا 3 متر انتخاب شود و فاصله سطح فاضلاب تا سقف انباره باید 30 تا 40 سانتیمتر باشد.

طراحی سپتیک تانک فاضلاب

برای بهتر زلال سازی فاضلاب، معمولاً انباره ها در طراحی سپتیک تانک فاضلاب را از دو و یا سه قسمت می سازند. حجم قسمت نخستین را دو برابر قسمت های بعدی انتخاب می کنند تا اینکه تا حدودی نوسان های فاضلاب خانگی را جبران کنند و دیگر آنکه مواد جامد بیشتری در آن ته نشین شود.

جریان انواع فاضلاب میان قسمت های مختلف انباره توسط لوله هایی به قطر 15 سانتیمتر و یا به کمک سوراخ های پیش بینی شده در دیوارهای جداکننده قسمت ها انجام می گیرد. در هر صورت ورود و خروج در تصفیه خانه فاضلاب باید در عمق 30 تا 45 سانتیمتری در زیر سطح آن انجام گیرد تا مواد شناور از انباره تصفیه فاضلاب بیرون نرود.

طراحی سپتیک تانک تصفیه فاضلاب

برای بیرون فرستادن گازهای تولید شده از عمل باکتری های بی هوازی در سپتیک تانک، لازم است لوله های تهویه ای به قطر 10 سانتیمتر که تا سقف ساختمان مجاور امتداد می یابد پیش بینی شود. نکته مهم دیگر در مورد سپتیک فاضلاب، این مورد است که معمولاً به منظور تصفیه خانه فاضلاب صنعتی استفاده می شود.

محاسبه انباره تعفن

در طراحی سپتیک تانک کوشش می شود که با توجه به میانگین فاضلاب در شبانه روز، مدت زمان توقف 24 ساعت انتخاب شود. در انباره های بزرگ مدت زمان توقف می تواند تا 4 ساعت کاهش یابد.

در آمریکا حجم سپتیک تانک فاضلاب را به صورت زیر حساب و تعیین می کنند.

طراحی سپتیک فاضلاب

الف- اگر دبی فاضلاب در تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی کم و تا حدود دو متر مکعب در شبانه روز باشد، ظرفیت انباره را دست کم 3 متر مکعب انتخاب می کنند.

ب- در صورتی که دبی فاضلاب میان 2 تا 6 متر مکعب در شبانه روز باشد، حجم انباره را معادل 1/5 برابر دبی فاضلاب در یک شبانه روز انتخاب می کنند.

طراحی سپتیک تانک فاضلاب

ج- در صورتی که دبی فاضلاب 6 تا 400 متر مکعب در شبانه روز باشد، کمترین حجم انباره از رابطه زیر محاسبه می شود.

V=4/5 + 0/75 × Q (m3)

در رابطه بالا، V نمایشگر حجم انباره بر حسب متر مکعب و Q دبی فاضلاب بر حسب متر مکعب در شبانه روز است.

د- در صورتی که دبی فاضلاب بیش از 400 متر مکعب در شبانه روز باشد، بهتر است از روش دیگری مانند انباره های دو طبقه ای فاضلاب (ایمهاف تانک) استفاده شود.

طراحی انباره تعفن سپتیک تانک فاضلاب

استاندارد تصفیه فاضلاب آلمان غربی (DIN 4261)، حجم لازم در انباره برای هر نفر 300 لیتر و کمترین حجم انباره را 3 متر مکعب پیشنهاد کرده است. کمترین حجم انباره را در اتریش 4 و در سوئیس 5 متر مکعب می گیرند.

استاندارد انگلستان حجم انباره را برای توقف یک شبانه روز میانگین فاضلاب در حالت بدون بارندگی به علاوه 1/8 متر مکعب فضا برای جمع شدن لجن فاضلاب پیشنهاد می کند. همچنین کمترین حجم را 3/5 متر مکعب پیش بینی کرده است.

جذب فاضلاب در زمین و تأثیر آن بر طراحی سپتیک تانک فاضلاب

فاضلابی که در سپتیک تانک طراحی شده، تصفیه ناقص شده است، معمولاً در زمین فرستاده می شود. برای وارد کردن فاضلاب به زمین، روش های زیر معمول است:

1- در صورتی که سطح آب زیرزمینی پایین و امکان ایجاد چاه جذب کننده فاضلاب موجود باشد، از چاه های فاضلاب سنتی برای دفع فاضلاب به زمین استفاده می شود.

طراحی سپتیک تانک فاضلاب

2- در صورتی که سطح آب زیرزمینی بالا و یا زمین از نفوذپذیری زیادی برخوردار نباشد، باید فاضلاب شهری را در زیر سطح زمین پخش کرد. در این صورت، فاضلاب با کمک یک شبکه لوله های سوراخ دار در زمین و در عمق 45 تا 90 سانتیمتری پخش می شود.

شیب لوله های پخش کننده یک چهارصدم و یک پانصدم انتخاب می شود. فاصله دو لوله موازی 2 تا 3 متر انتخاب می شود در صورتی که زمین از نفوذپذیری کمی برخوردار باشد، باید با ایجاد ترانشه هایی پر از شن و ماسه، سطح تماس فاضلاب را با زمین طبیعی افزایش داد.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، با کارشناسان شرکت تصفیه آب و فاضلاب زیست نگار تماس حاصل فرمایید.