فرآیندهای متعادل سازی و خنثی سازی در تصفیه فاضلاب به چه صورت است؟

فرآیندهای متعادل سازی و خنثی سازی در تصفیه فاضلاب به چه صورت است؟

4 خرداد 1395

متعادل سازی

فرآیندی است که به منظور تعدیل کمی و کیفی جریان مورد استفاده قرار می گیرد و با توجه به اینکه فاضلاب های صنعتی نوسان کمی و کیفی بیشتری دارند، لذا واحد مزبور در تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی کاربرد بیشتری دارد.

تصفیه فاضلاب یا پساب

اهداف موردی فرآیند متعادل سازی

 • کاهش نوسانات مواد آلی جهت جلوگیری از وارد شدن شوک آلی به واحد تصفیه بیولوژیکی
 • کنترل نوسانات pH به منظور کاهش مصرف مواد خنثی کننده
 • یکنواخت کردن جریان جهت سهولت تنظیم تزریق مواد شیمیایی
 • تأمین جریان مداوم برای زمان های کار و بیکاری کارخانه به خصوص در مورد تصفیه بیولوژیکی
 • تنظیم میزان جریان ورودی به سیستم فاضلاب شهری
 • جلوگیری از ورود غلظت های زیاد مواد سمی یا زیان آور به واحد بیولوژیکی تصفیه خانه فاضلاب

متعادل سازی تصفیه فاضلاب یا پساب

روش های متعادل سازی

 • ذخیره سازی یا نگهداری فاضلاب شهری تا یک مدت معین
 • اضافه نمودن فاضلاب متغیر به فاضلاب ذخیره شده در حجم زیاد

ممکن است در هر دو مورد فوق، اختلاط کامل فاضلاب شهری به روش های مختلفی صورت بگیرد.

متعادل سازی در تصفیه فاضلاب

روش های اختلاط عبارتند از

 • استفاده از دیوارهای مانع یا بافل
 • هوادهی
 • پرش هیدرولیکی در کانال ها
 • استفاده از هم زن های مکانیکی
 • برگشت فاضلاب توسط پمپ

فرایند متعادل سازی در تصفیه فاضلاب

خنثی سازی

خنثی سازی فرآیندی است که جهت تنظیم و تعدیل pH در حد مطلوب استفاده می شود. به عبارتی خنثی سازی نوعی متعادل سازی است که صرفاً جهت تعدیل pH مورد استفاده قرار می گیرد.

فرایند خنثی سازی در تصفیه فاضلاب یا پساب

روش های خنثی سازی

روش های خنثی سازی در تصفیه فاضلاب متناسب با محل مورد استفاده عبارتند از:

 • اختلاط فاضلاب های اسیدی و قلیایی
 • اضافه نمودن شیرآهک یا آهک دولومیت دار یا دوغاب آهک به فاضلاب های اسیدی
 • عبور فاضلاب اسیدی از بستر آهک
 • افزایش سود سوزآور یا کربنات سدیم به فاضلاب
 • دمیدن دود خروجی از دیگ های بخار در صنایع به فاضلاب های قلیایی
 • افزودن CO2 فشرده یا متراکم به فاضلاب های قلیایی
 • افزودن اسید سولفوریک به فاضلاب های قلیایی
 • احتراق مستغرق به منظور تولید CO2 در داخل فاضلاب

فرایند خنثی سازی تصفیه فاضلاب

در روش احتراق مستغرق، گاز و هوا را به فاضلاب منتقل کرده و با ایجاد جرقه، احتراق صورت می گیرد و در نتیجه آن، CO2 تولید می شود.