طراحی نقشه ها و اجرای مخزن متعادل ساز، ایستگاه پمپاژ و فونداسیون

پکیج تصفیه فاضلاب دانشگاه ایلام

نقشه جا نمایی پکیج تصفیه فاضلاب شرکت زیست نگار

پس از عقد قرارداد ما بین شرکت فنی مهندسی زیست نگار و دانشگاه سراسری ایلام، در این مرحله با توجه به درخواست دفتر طرح های عمرانی دانشگاه ایلام، طراحی و نظارت بر ساخت ایستگاه پمپاژ به عهده کارشناسان شرکت فنی مهندسی زیست نگار گذاشته شد.

اجرای ایستگاه پمپاز پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی شرکت زیست نگار

در ابتدا کارشناسان شرکت فنی مهندسی زیست نگار نقشه های عمرانی مورد نیاز جهت ساخت حوضچه متعادل ساز (ایستگاه پمپاژ) و پی سیستم تصفیه خانه فاضلاب را به دفتر طرح های عمرانی دانشگاه ایلام تحویل داده و در ادامه بر روند ساخت آن نظارت کامل انجام شده است.

اجرای فوندانسیون پکیج تصفیه فاضلاب شرکت زیست نگار

ابعاد مخزن جمع آوری پکیج تصفیه فاضلاب دانشگاه ایلام به ابعاد 2/5 در 2/5 متر و به ارتفاع 4 متر و از جنس بتن آرمه در نظر گرفته شده است. ایستگاه پمپاژ ساخته شده در برابر رطوبت کاملاً عایق و در برابر خوردگی ناشی از مواد شیمیایی مقاوم می باشد.

اجرای مخزن متعادل ساز پکیج تصفیه فاضلاب انسانی شرکت زیست نگار

در ادامه نقشه های مربوط به طراحی پی مورد نیاز پکیج تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی دانشگاه ایلام آماده شده و ساخت آن بر اساس نقشه های شرکت فنی مهندسی زیست نگار تکمیل شده است. ابعاد پی 13 متر در 3/6 متر و از نوع بتن مسلح بوده که در برابر بار وارده مقاومت کافی داشته باشد.

اجرای فوندانسیون پکیج تصفیه فاضلاب انسانی شرکت زیست نگار

لازم به ذکر است که تمامی سازه های عمرانی تحت نظارت شرکت فنی مهندسی زیست نگار انجام شده است.

اجرای فوندانسیون پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی شرکت زیست نگار