واحدهای تصفیه فاضلاب بیمارستان شامل چه مواردی هستند؟

واحدهای تصفیه فاضلاب بیمارستان شامل چه مواردی هستند؟

31 شهریور 1395

واحدهای تصفیه فاضلاب بیمارستانی

مؤثرترین واحدهای تصفیه فاضلاب بیمارستان ها شامل تصفیه اولیه، ثانویه و ثالثیه است.

واحدهای تصفیه فاضلاب بیمارستانی

تصفیه اولیه (اولین واحد تصفیه فاضلاب بیمارستان)

هدف این مرحله جلوگیری از آسیب و گرفتگی تجهیزات واحدهای تصفیه فاضلاب بیمارستان و تولید مایعی همگن که قابل تجزیه بیولوژیکی یا مکانیکی است.

یک اسکرین شیب دار برای حذف مواد بزرگ استفاده می­شود، بعد از آن شدت جریان فاضلاب ورودی کاهش داده می شود تا امکان ته نشینی شن و ماسه سنگ ها فراهم شود.

واحد تصفیه فاضلاب بیمارستان

مواد شناور مثل گریس و پلاستیک ها به وسیله چربی گیر ها جمع می شوند و تانک ته نشینی اولیه به منظور ته نشینی جامدات بزرگ نصب می شود.

تصفیه ثانویه

وظیفه اصلی تصفیه ثانویه به عنوان یکی از واحدهای تصفیه فاضلاب بیمارستانی، حذف ترکیبات کربن و نیتروژن محلول به وسیله هضم میکروبی است.

باکتری ها و تک سلولی ها، مواد آلی محلول قابل تجزیه بیولوژیکی را (مثل قندها، چربی ها، مولکول های کربن آلی کوتاه زنجیر) مصرف می کنند و بیشتر بخش های غیرمحلول را در اجزای توده شده گیر می اندازند.

این میکرواگانسیم ها به اکسیژن و یک محیط برای زندگی نیاز دارند. این دو ماده ضروری به طرق مختلف تأمین می شوند که به طور گسترده به سیستم های مختلف رشد چسبیده و رشد معلق تقسیم بندی می شوند.

واحدهای تصفیه فاضلاب بیمارستانی

در سیستم رشد چسبیده مثل صافی چکنده بیولوژیکی، تماس دهنده های چرخان بیولوژیکی، راکتور بستر متحرک یا فیلتر هوادهی شده بیولوژیکی، موجود زنده بر روی مدیا رشد می کند و تصفیه فاضلاب بیمارستانی به وسیله عبور دادن از روی سطح مدیا تصفیه می شود.

اکسیژن نیز به وسیله افشاندن یا چکاندن فاضلاب بر روی مواد فیلتری تأمین می شود و یا اینکه سیستم به صورت مکانیکی هوادهی می شود.

در سیستم رشد معلق، موجودات زنده بر روی لجن (لجن فعال) زندگی می کنند. لجن فعال با فاضلاب بیمارستانی مخلوط می شود و در یک تانک هوادهی می شود.

واحد تصفیه فاضلاب بیمارستان

سپس این محلول به کلاریفایرها منتقل می شوند، در این محل است که لجن فعال می تواند ته نشین شود. مقداری از لجن به تانک هوادهی بازگردانده می شود و مقداری از آن بسته به مقررات و موقعیت محلی  دفع می شود یا تحت تصفیه بیشتر قرار می گیرد.

سیستم های رشد چسبیده بیشتر می توانند با تغییرات شدید در مقدار مواد بیولوژیکی مقابله کنند و بهتر می توانند با خصوصیات فاضلاب های ویژه تنظیم شوند. سیستم های رشد چسبیده می توانند نرخ حذف بیشتری از مواد آلی و جامدات معلق را تأمین کنند و به طور معمول در تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی استفاده می شوند.

حذف نیتروژن به وسیله اکسیداسیون بیولوژیکی از آمونیاک به نیترات صورت می گیرد. این امر از طریق دی نیتریفیکاسیون که شامل باکتری های نیتریفایر مثل نیتروسپیرا و نیتروزوموناس است انجام می شود که با کاهش از نیترات به گاز نیتروژن (دی نیتریفیکاسیون) که به اتمسفر آزاد می شود ادامه می یابد و در تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی نیز صورت می پذیرد.

واحدهای تصفیه فاضلاب بیمارستانی

دی نیتریفیکاسیون نیازمند شرایط بیهوازی است و ممکن است در طی تصفیه پیشرفته فاضلاب در فیلتر شنی یا وتلند انجام شود. نیتریفیکاسیون و دی نیتریفیکاسیون شرایط به دقت کنترل شده ای را نیاز دارند.

تصفیه پیشرفته (آخرین واحد تصفیه فاضلاب بیمارستان)

تصفیه پیشرفته مرحله نهایی فرآیندهای تصفیه فاضلاب در تصفیه خانه فاضلاب، قبل از تخلیه به محیط زیست است. می توان چند مورد تصفیه پیشرفته را انجام داد. اگر گندزدایی فاضلاب به عنوان آخرین مرحله قبل از تخلیه نیاز باشد، بنابراین مرحله حذف مواد آلی معلق باید قبل از گندزدایی صورت بگیرد.

جداسازی شنی، فیلترهای شنی افقی می توانند برای حذف ذرات آلی معلق استفاده شوند. زمین های مرطوب ساخته شده و سیستم های وتلند مهندسی از دیگر گزینه های مؤثر هستند.

واحدهای تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی

گندزدایی فاضلاب بیمارستان اغلب ضروری است، به ویژه اگر فاضلاب به آب هایی تخلیه می شود که از آن به عنوان مصارف تفریحی و مصارف شرب (آبخوان ها) استفاده می شود.

همچنین اگر  فاضلاب به آبهای ساحلی و نزدیک به زیستگاه نرم تنان تخلیه می شود و به خصوص اگر عادات غذایی مردم آن محل خوردن نرم تنان به صورت خام باشد گندزدایی فاضلاب بسیار مهم است.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، با شرکت تصفیه آب و فاضلاب زیست نگار تماس حاصل فرمایید.