برگزاری کارگاه مدیریت پسماند بیمارستان لبافی نژاد

بیمارستان شهید لبافی نژاد واقع در خیابان پاسداران شهر تهران واقع شده است و یکی مهمترین مراکز تخصصی و فوق تخصصی کشور در زمینه های ارولوژی، چشم، داخلی، عفونی، RCU، ICU، CCU و دیالیز در سطح کشور و خاورمیانه است.

شرکت فنی مهندسی زیست نگار با همکاری انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران، اقدام به برگزاری دو دوره کارگاه 4 ساعته برای پرسنل و پزشکان این بیمارستان کرده است.

منابع استفاده شده در این کارگاه شامل موارد زیر بوده:

  • دوره سه روزه WHOEuro (تهیه شده به وسیله شرکت ETLog Health GmbH)
  • دوره آموزشی مدیریت پسماندهای بهداشتی درمانی

 United Nations Development Program (UNDP)

(با همکاری سازمان جهانی بهداشت و دانشکده بهداشت و درمان دانشگاه ایلینویز شیکاگو)

  • دوره آموزشی شش ماهه از راه دور مدیریت پسماندهای بیمارستانی

Indira Gandhi National Open University (IGNOU)