لاگون و برکه تصفیه فاضلاب چیست؟

لاگون و برکه تصفیه فاضلاب چیست؟

16 تیر 1395

لاگون و برکه تصفیه فاضلاب

لاگون و برکه تصفیه فاضلاب معمولاً جهت تصفیه فاضلاب های خانگی و تولیدی ها به طور سری احداث می شوند. جریان فاضلاب، برکه های موجود را که به صورت سری احداث شده اند، یکی پس از دیگری طی می نماید.

در جریان فرآیند تصفیه لاگون و برکه تصفیه فاضلاب، در مراحل مختلف، غلظت های متفاوت آلاینده ها قابل مشاهده هستند و (کاهش غلظت آلودگی از برکه اول تا برکه آخر) بدین ترتیب در هر مرحله اجتماع میکروارگانیزم ها، متناسب با شرایط موجود دیده می شوند (بیشترین بار آلودگی در برکه اول تا کمترین حد آلودگی ممکن در برکه آخر).

لاگون تصفیه فاضلاب یا پساب

در برکه های طبیعی تصفیه فاضلاب، امکان تجزیه قسمت اعظم بار آلودگی آلی مهیاست؛ حتی در صورت بارگذاری کم، انجام فرآیند نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون نیز ممکن می باشد.

در برکه های تصفیه فاضلاب، به همراه هوادهی مصنوعی، بهینه سازی انتقال اکسیژن و شدت تماس لایه های بیولوژیکی تشکیل شده بر روی سطح طبیعی موجود و فاضلاب مهیا می گردد. این امر به کمک تجهیزات هوادهی و اختلاط همزمان انجام می پذیرد. بدین ترتیب، برکه های هوادهی به نوسانات انتقال طبیعی و بیوژنیک وابسته نیستند.

لاگون و برکه تصفیه فاضلاب

در صورت هوادهی و اختلالات کامل، در کنار میکروارگانیزم های شناور، فلوک های لجن نیز تشکیل می شوند (همانند روش لجن فعال) که این فلوکها در صورت تأمین اکسیژن کافی، باعث تجزیه سریع تر مواد آلاینده موجود می شوند. ولی باید توجه داشت که غلظت این فلوک ها کم است (فقط تا حدود 50 میلی گرم بر لیتر).

همچنین نظر به اینکه لجن برگشتی موجود نمی باشد، این فلوک ها دائماً از برکه مزبور شسته شده و در مراحل بعدی تصفیه فاضلاب ته نشین می شوند.

برکه تصفیه فاضلاب

در این حالت لاگون و برکه تصفیه فاضلاب، منطقه تماس آب و لجن بستر، جهت تجزیه آلاینده ها از اهمیت خاصی برخوردار است و همچنین مواد بیولوژیکی تشکیل شده در محیط خیس شده برکه نقش مهمی بر عهده دارند.

محسنات این روش در مقایسه با برکه های طبیعی:

  • مقدار تخلیه بیشتر فاضلاب و پخش بهتر اکسیژن در محیط
  • اختلاط یکنواخت تر مواد آلاینده و میکروارگانیزم ها
  • امکان هدایت اکسیژن ورودی و بدین ترتیب هدایت فرآیند تصفیه فاضلاب.

تجزیه بار آلودگی آلی فاضلاب، همزمان با تثبیت هوازی لجن ته نشین شده در بستر انجام می شود. نظر به اینکه باکتری های نیتریفیکاسیون دائماً از برکه هوادهی شسته می شوند، معمولاً به ندرت می توان در این برکه ها شاهد فرآیند نیتریفیکاسیون / دنیتریفیکاسیون بود.

لاگون تصفیه فاضلاب یا پساب

طراحی مرکب شامل لاگون و برکه تصفیه فاضلاب و فرآیندهای دیگر

بخش اصلی تصفیه فاضلاب به صورت بیولوژیکی در صافی چکنده یا دیسک های بیولوژیکی انجام می پذیرد. در برکه ته نشینی، یکنواخت سازی جریان ورودی، تصفیه مقدماتی (مکانیکی) و تثبیت لجن انجام می پذیرد. در برکه پس از صافی، بهینه سازی کیفیت جریان خروجی انجام می پذیرد.

لاگون و برکه تصفیه فاضلاب

این برکه به عنوان یک برکه طبیعی با بارگذاری کم عمل می کند. در این طراحی مرکب، تأسیسات تصفیه فاضلاب به صورت بیولوژیکی برای انجام فرآیند نیتریفیکاسیون نیز طراحی می شوند. برای دنیتریفیکاسیون از برکه های ته نشینی موجود (در صورت جریان برگشت زیاد از مرحله حذف لجن) می توان استفاده نمود.

بدین ترتیب در این تأسیسات راندمان تصفیه بالا به همراه حذف مواد مغذی امکان پذیر می گردد.