مزایای لاگون تصفیه فاضلاب شامل چه مواردی می شود؟

مزایای لاگون تصفیه فاضلاب شامل چه مواردی می شود؟

9 مهر 1395

اهمیت تصفیه فاضلاب

نیاز به تصفیه فاضلاب در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بیشتر به این علت است که تخلیه فاضلاب خام در جریان های آب و محیط زیست باعث آلودگی های شدیدی می گردد. آبهای زیرزمینی و خود زمین نیز از این آلودگی ها مستثنی نیستند.

لاگون تصفیه فاضلاب

توسعه روش های تصفیه فاضلاب که از 1900 میلادی شروع گردید همواره با تکامل روشها بر اساس انتظاری که انسان از تصفیه فاضلاب بهداشتی داشته توأم بوده است.

به عنوان مثال، انتظار عمومی از تصفیه خانه فاضلاب در آمریکا مطابق موارد زیر در طی سالهای گذشته بوده است و شاید این انتظار در تمام دنیا قابل قبول باشد.

تصفیه فاضلاب با لاگون

 • از سال 1900 تا 1920: حذف مواد معلق و مواد آلی و تبدیل آمونیاک به نیترات
 • از سال 1920 تا 1936: حذف مواد معلق- کاهش BOD حفاظت محیط دریافت کننده فاضلاب تصفیه شده و کنترل کلی فرمها
 • از سال 1946 تا 1972: حذف مواد معلق- کاهش BOD تبدیل آمونیاک به نیترات، تقلیل فسفات، حفاظت محیط دریافت کننده فاضلاب تصفیه شده، کنترل کلی فرمها و تصفیه لجن فاضلاب اضافی.

در حال حاضر نیز هدف اصلی از تصفیه فاضلاب حذف تقریباً تمام آلودگی ها به منظور ممانعت از آلوده شدن محیط زیست می باشد.

لاگون تصفیه فاضلاب

عطف به توضیحات فوق، تصفیه فاضلاب دو هدف عمده زیر را تحقیق می کند.

 • کنترل عوامل بیماریزا از نظر حفظ بهداشت محیط
 • حذف آلوده کننده های محیط زیست از فاضلاب

ضرورت لاگون تصفیه فاضلاب

درست است که روشهای مدرن تصفیه فاضلاب مانند استفاده از بستر باکتری و روشهای تصفیه با لجن فعال، دو هدف فوق الذکر را تأمین می کنند اما با توجه به موارد زیر:

 • هزینه های سرمایه گذاری اولیه زیاد برای وسایل مکانیکی و برقی
 • حساس بودن روشهای تصفیه در مقابل تغییر مشخصات کیفی فاضلاب
 • نیاز به تخصص در بهره برداری و نگهداری
 • نیاز به انرژی خیلی زیاد در بهره برداری تصفیه خانه
 • تولید مقادیر نسبتاً زیادی لجن فاضلاب اضافی
 • ایجاد وابستگی شدید به کشورهای صنعتی و توسعه یافته به خصوص در تصفیه خانه فاضلاب صنعتی

لاگون تصفیه فاضلاب

مسائل مطرح شده فوق در لااقل 50 سسال اخیر باعث گردیده متخصصین جهانی به فکر ابداع و استفاده از روشهایی در تصفیه خانه فاضلاب باشند که علاوه بر تأمین خواسته های انسانی، از نظر کیفیت فاضلاب تصفیه شده مشکلات مذکور را نداشته باشد.

تنها روش تصفیه ای که در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته استفاده از لاگون تصفیه فاضلاب یا Stabilization-Pond می باشد.

تصفیه فاضلاب با لاگون

مسائل علمی روش تصفیه با لاگون تصفیه فاضلاب 30 سال سابقه دارد و به قدری استفاده از آن در تصفیه فاضلاب گسترش سریع داشته که تا سال 1977 حدود 5000 واحد تصفیه فاضلاب لاگون در آمریکا مشغول به کار بوده است یا سطح لاگونهای تصفیه فاضلاب در استرالیا در حال حاضر به 1400 هکتار می رسد.

لاگون تصفیه فاضلاب در بیش از 40 کشور جهان توسعه یافته است.

اولین لاگونی که در آمریکا مورد بهره برداری قرار گرفت در سال 1928 در داکوتای شمالی بود که شاید تا به امروز نیز مشغول کار می باشد.

لاگون تصفیه فاضلاب بهداشتی

بر اساس مطالعاتی که از سال 1950 تا 1970 متخصصین سازمان بهداشت جهانی بر روی تعدادی از لاگونهای در حال کار کشورهای مختلف به عمل آورده اند، به این نتیجه رسیده اند که تصفیه با لاگون مناسب ترین و کم خرج ترین روش تصفیه فاضلاب مخصوصاً برای کشورهای جهان سوم است.

لاگون و برکه تصفیه فاضلاب می تواند به عنوان روش تصفیه فاضلاب 9/99 % عوامل بیماری زا و بیش از 90 تا 95 % آلودگی فاضلاب را حذف کند.

فاضلاب تصفیه شده با لاگون را می توانیم با اطمینان خاطر بعد از ضدعفونی کردن در مصارف کشاورزی، تخلیه در جریانهای سطحی و زیرزمینی دفع نماییم.

مطالعات محققین نشان داده است که لاگون به خوبی روش های مدرن تصفیه فاضلاب می تواند تصفیه فاضلاب صنعتی را انجام دهد.

لاگون تصفیه فاضلاب

به همین دلیل در استرالیا و کانادا برای تصفیه فاضلاب صنعت پتروشیمی و فاضلاب صنعت نساجی از لاگون استفاده می کنند.

موضوع تولید لجن و جمع آوری و تصفیه لجن در کاربرد لاگون به صورت کامل منتفی است، به علاوه حتی در لاگون هوادهی که در آن با طرف انرژی، مصنوعاً تزریق اکسیژن و هوا به داخل فاضلاب انجام خواهد شد، موضوع نیاز به انرژی بسیار ناچیز است.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، با شرکت تصفیه آب و فاضلاب زیست نگار (سازنده پکیج تصفیه فاضلاب) تماس حاصل فرمایید.