روش های تصفیه فاضلاب کدامند؟

روش های تصفیه فاضلاب کدامند؟

9 تیر 1395

روش های تصفیه فاضلاب

در میان روش های تصفیه فاضلاب، به روش هایی از تصفیه فاضلاب که بر مبنای قوانین فیزیکی انجام می شوند، واحدهای عملیاتی و به روش هایی که عمل حذف آلاینده ها، از طریق واکنش های شیمیایی یا بیولوژیکی صورت می گیرد را واحدهای فرآیندی می گویند.

روش های تصفیه فاضلاب

در حال حاضر واحدهای عملیاتی و فرآیندی با یکدیگر ادغام شده و مراحل و روش های مختلفی از تصفیه شامل تصفیه مقدماتی، تصفیه اولیه، تصفیه اولیه پیشرفته، تصفیه ثانویه (به همراه حذف مواد مغذی یا بدون آن) و تصفیه پیشرفته (تصفیه ثالثیه) به وجود آورده اند.

تصفیه مقدماتی تصفیه خانه فاضلاب

حذف اجزاء موجود در فاضلاب مانند تکه های پارچه، چوب، مواد شناور، مواد دانه ای و گریس که باعث بروز مشکلات بهره برداری و نگهداری واحدهای عملیاتی، فرآیندی و سیستم های جانبی می گردند.

مراحل تصفیه خانه فاضلاب یا پساب

تصفیه اولیه تصفیه خانه فاضلاب

حذف بخشی از جامدات معلق و مواد آلی از فاضلاب

تصفیه اولیه پیشرفته تصفیه خانه فاضلاب

حذف بیشتر جامدات معلق و مواد آلی از فاضلاب که معمولاً توسط افزودنی های شیمیایی یا فیلتراسیون صورت می پذیرد.

تصفیه ثانویه

حذف جامدات آلی تجزه پذیر (محلول یا معلق) و جامدات معلق. معمولاً گندزدایی جزء تصفیه ثانویه متداول به حساب می آید.

روش های تصفیه فاضلاب یا پساب

تصفیه ثانویه همراه حذف مواد مغذی

حذف مواد آلی تجزیه پذیر، جامدات معلق و مواد معلق مواد مغذی (نیتروژن، فسفر، نیتروژن و فسفر با هم)

تصفیه ثالثیه تصفیه خانه فاضلاب

حذف جامدات معلق باقی مانده (بعد از ته نشینی ثانویه). معمولاً توسط فیلترهای شنی یا میکرواسکرینرها صورت می گیرد. گاهی گندزدایی جزء تصفیه ثالثیه منظور می گردد. حذف مواد مغذی اغلب در این مرحله تصفیه فاضلاب صورت می پذیرد.

مرحله تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

تصفیه پیشرفته تصفیه خانه فاضلاب

حذف مواد معلق و محلول که بعد از تصفیه بیولوژیکی معمولی باقی مانده اند، در شرایطی که مصرف مجدد آب مد نظر باشد.

در تصفیه مقدماتی جامدات درشت مانند اشیاء بزرگ و دانه ای که ممکن است به تجهیزات و وسایل آسیب برسانند، حذف می شوند. در تصفیه اولیه که عملی فیزیکی است، معمولاً ته نشینی انجام می شود برای حذف مواد شناور و قابل ته نشینی از فاضلاب استفاده می گردد.

در تصفیه اولیه پیشرفته به منظور افزایش درصد حذف جامدات معلق و به مقدار کمتر جامدات محلول، مواد شیمیایی اضافه می شوند. در تصفیه ثانویه، با استفاده از فرآیندهای شیمیایی و بیولوژیکی مواد آلی حذف می شوند.

روش های تصفیه فاضلاب

در تصفیه پیشرفته نیز ترکیبی از واحدهای عملیاتی و فرآیندی وجود دارد، که هدف آنها حذف باقی مانده جامدات معلق و دیگر اجزاء فاضلاب است که در تصفیه ثانویه متداول به طور چشمگیر کاهش نیافته اند.

در حدود 25 سال پیش حذف مواد مغذی بیولوژیکی (Biological Nutrient Removal)، برای حذف نیتروژن و فسفر به عنوان فرآیندی نو در تصفیه پیشرفته مطرح گردید. با بررسی های جامع درباره مکانیسم BNR و مزیت های کاربرد آن در حذف مواد مغذی، این روش به عنوان روشی کاربردی در تصفیه فاضلاب جایگزین گردید.

مراحل تصفیه فاضلاب یا پساب

در مقایسه با روش های شیمیایی تصفیه، BNR مولاد شیمیایی کمتری مصرف کرده، پسماند کمتری بر جای گذارده و مصرف انرژی پایین تری دارد. فرآیندهای استفاده از زمین جهت تصفیه که (سیستم طبیعی تصفیه فاضلاب) خوانده می شود ترکیبی از تصفیه های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی است که آبی با کیفیت مشابه یا بهتر از تصفیه پیشرفته تولید می کند.