آثار آلودگی فاضلاب و ضرورت تصفیه فاضلاب چیست؟

آثار آلودگی فاضلاب و ضرورت تصفیه فاضلاب چیست؟

6 دی 1395

آثار آلودگی فاضلاب

افزایش روزافزون مصرف آب در جوامع و توجه ویژه به مشکلات ناشی از آثار آلودگی فاضلاب، بسیاری از متصدیان امور آب و فاضلاب را مجبور نموده که به ضرورت تصفیه فاضلاب بیش از پیش توجه داشته باشند.

این امر برای جوامع در حال توسعه که از یک طرف با افزایش جمعیت و از طرف دیگر با کمبودهای تکنیکی و دانش فنی مواجه هستند به عنوان یک معضل واقعی مطرح است.

آثار آلودگی

علاوه بر این وضع مقررات و استانداردها و نیز رعایت سختگیرانه تر برای پساب های خروجی در مورد آلاینده های متداول و افزایش آگاهی نسبت یه آثار آلودگی فاضلاب، چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه ای یا بین المللی، به نگرانی های موجود در این حیطه افزوده و ضرورت تصفیه فاضلاب را تشدید نموده است، زیرا هم ضرورت دارد که حفاظت محیط زیست با تمام قدرت انجام شود “چون ما تنها یک کره زمین داریم” و از طرفی بستر و مقدمات این امر باید فراهم گردد که خود موضوع و مشکلی چندجانبه بوده و بعضاً امکان اجرا شدن ندارد.

آثار آلودگی فاضلاب

آلودگی فاضلاب

به طور کلی آلودگی فاضلاب به سه دسته تقسیم می شوند:

فیزیکی

پارامترهای فیزیکی، آن دسته از ویژگی های فاضلاب هستند که به وسیله حواس بینایی، لامسه، چشایی و یا بویایی قابل تشخیص است. مواد جامد معلق، کدورت، رنگ، طعم، بو فاضلاب و درجه حرارت در این گروه قرار می گیرند.

آثار آلودگی فاضلاب

شیمیایی

بیشتر آلاینده های شیمیایی موجود در تصفیه خانه فاضلاب صنعتی شامل مصرف شوینده هاست که روز به روز مصرف آنها بیشتر می شود. انواع مواد آلی شامل هیدروکربن ها، پروتئین ها، و چربی ها و مواد معدنی مختلف از جمله ترکیبات نیتروژن و فسفر، یون های کلرید و سولفات، شوری و فلزات سنگین نیز در گروه آلاینده های شیمیایی فاضلاب قرار می گیرند.

اثرات آلودگی فاضلاب

بیولوژیکی

علاوه بر مواد خارجی، فاضلاب همیشه دارای مقدار زیادی موجودات زنده ذره بینی نظیر ویروس ها و باکتری ها می باشد که بخش کمی از این موجودات ممکن است بیماری زا باشند؛ ولی بسیاری از آنها با مصرف مواد موجود در فاضلاب بهداشتی، نقش مثبت و کمک کننده در تصفیه فاضلاب بهداشتی ایفا می کنند.

هر یک از آلاینده ها آثار سوء متفاوتی در محیط زیست به جا می گذارند. برای مثال مواد جامد معلق و کلوئیدی با افزایش کدورت آب و کواگولاسیون، رسوب در کف رودخانه ها، تجزیه در کف بستر، ته نشین یا انباشته شدن در کناره ها و سواحل به کاهش اکسیژن و ایجاد بو در آب، کاهش قابلیت تصفیه آب، کمک به تشکیل سیل با کاهش حجم بستر رودخانه و غیره منجر می شود.

آثار آلودگی فاضلاب

یا مواد روغنی شناور مانع تبادل گازی بین آب و هوا شده و ضمن تولید اشکال در فرآیندهای متداول تصفیه فاضلاب به دلیل دادن مزه و بو به آب و پوشاندن فیلتر شنی با پوششی چسبنده و سفت مشکلات عدیده ای را به وجود می آورند.

با توجه به این مسئله، دفع فاضلاب ها بدون هیچ گونه تصفیه یا تصفیه ناقص، علاوه بر آثار سوء بر سلامت و بهداشت جوامع انسانی در کوتاه مدت و دراز مدت، باعث ایجاد صدمات جبران ناپذیر به اکولوژی جوامع انسانی و محیط زیست می شوند که گاه غیر قابل جبران خواهد بود.

لذا به منظور حفظ محیط زیست و پیشگیری از بروز مشکلات مختلف، چنانچه فاضلاب حاوی عوامل آلاینده مذکور در محدوده تعریف شده و استاندارد نباشد، استفاده از واحدهای تصفیه فاضلاب ضروری است.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شرکت تصفیه فاضلاب زیست نگار تماس حاصل فرمایید.