ویژگی های فاضلاب خانگی چیست؟

ویژگی های فاضلاب خانگی چیست؟

14 تیر 1395

مقدار جریان فاضلاب خانگی و نوسانات آن

عادات زندگی جوامع بشری عامل اصلی تعیین کننده مقدار جریان فاضلاب خانگی یا فاضلاب شهری در ساعات مختلف شبانه روز می باشد.

کمترین مقدار جریان فاضلاب در ساعت 2 بعد از نیمه شب تا 6 صبح می باشد. در ساعات اولیه صبح مقدار جریان به سرعت افزایش یافته و در ساعات ظهر (12 تا 14) به حداکثر مقدار جریان می رسد (حدود سه برابر مقدار جریان در ساعات شب) و پس از آن به مرور کاهش می یابد.

فاضلاب خانگی

همچنین در صورت بررسی نمودارهای فاضلاب خانگی روزهای مختلف هفته، می توان شاهد نوسانات قابل توجهی در مقدار جریان فاضلاب در روزهای مختلف هفته بود.

تصفیه فاضلاب خانگی

یکی از شاخص های مهم طراحی تصفیه خانه های فاضلاب (مقدار مصرف ویژه آب یا سرانه مصرف آب) است. در برخی از کشورها، در مواردی جهت محاسبه، به طور تقریبی از مقدار 4/5 لیتر در ثانیه به ازاء هر هزار نفر جمعیت استفاده شده است.

مشخصات فیزیکی فاضلاب خانگی

در بررسی های دقیقی که در رابطه با فاضلاب شهری به عمل آمده است، قطرهای مختلف ذرات غیر محلول موجود در آنها تعیین شده اند. این ذرات را می توان بر اساس قطر متوسط ذرات غیر محلول به گروه های زیر تقسیم نمود:

الف- ذرات ماکروسکوپی فاضلاب

ب- ذرات درشت فاضلاب

ج- ذرات ریز فاضلاب

د- ذرات کلوئیدی فاضلاب

مواد ریز و درشت دانه ای، مواد قابل ته نشینی در گروه های غیر محلول می باشند. ذزات سوسپانسیون نیز در صورت استفاده از روش های معمول آنالیز جهت تعیین مواد جامد به کمک فیلتراسیون با استفاده از صافی های کاغذی یا ممبران، قابل تعیین می باشند.

پساب یا فاضلاب خانگی

باید توجه داشت که در کنار مواد غیر محلول فوق، ساختارهای پیچیده تری نیز موجود می باشند، مانند امولسیون های آب و روغن که در فاضلاب به صورت معلق می باشند. همچنین با توجه به تقسیم بندی های فوق، فرآیندهای متفاوتی جهت زدایش مواد غیر محلول موجود در فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرند.

مشخصات شیمیایی فاضلاب خانگی

فاضلاب شهری مخلوطی است که حاوی تقریباً تمام عناصر شناخته شده شیمیایی و حداقل چندین هزار نوع ترکیبات آلی است که دلیل حضور این مواد استفاده روزمره منازل و تولیدیها از انواع مختلفی از ترکیبات نمکی، اسیدی و قلیایی و همچنین مواد آلی سنتتیک و غیره می باشد.

کیفیت فاضلاب خانگی

اگر مروری بر روند تکاملی آنالیز فاضلاب خانگی در سالهای گذشته داشته باشیم، خواهیم دید که سه روند اساسی قابل مشاهده می باشند:

الف- استفاده هر چه بیشتر از روش های خاص آنالیز جهت تعیین مجزای مواد موجود در فاضلاب.

ب- استفاده هر چه بیشتر از تأسیسات آزمایشگاهی مجهزتر با دقت عمل بیشتر.

ج- استفاده هر چه بیشتر از روش های بیولوژیکی و به خصوص میکروبیولوژیکی مانند تست سمیت به کمک ارگانیزمها و غیره.

فاضلاب خانگی

مقدار ماده خشک فاضلاب به طور متوسط حدود 1 گرم بر لیتر می باشد. فاضلاب های حاوی ماده خشک کمتر از 0/5 گرم بر لیتر به عنوان رقیق و فاضلاب های حاوی ماده خشک بیش از 2 گرم بر لیتر به عنوان غلیظ نامیده می شوند.

هیدرات های کربن محلول و غیر محلول (نرکیبات قندی، نشاسته) و ترکیبات پروتئین و همچنین چربی ها و روغن ها که معمولاً به صورت امولسیون موجود می باشند، از جمله ترکیبات اصلی تشکیل دهنده فاضلاب شهری هستند.