الگوهای شبکه فاضلاب رو شامل چه مواردی است؟

الگوهای شبکه فاضلاب رو شامل چه مواردی است؟

28 شهریور 1395

الگوهای جانمایی شبکه فاضلاب رو

شبکه فاضلاب رو بسته به توپوگرافی و الگوی توسعه منطقه می تواند به صورت الگوهای مختلف کار گذاشته شود. الگوهای مختلف شبکه جمع آوری فاضلاب شامل موارد زیر است:

 • الگوی عمودی
 • الگوی تقاطعی
 • الگوی ناحیه ای
 • الگوی بادبزنی
 • الگوی شعاعی

شبکه فاضلاب رو

عوامل مؤثر بر انتخاب الگوی جمع آوری فاضلاب عبارتند از:

 • نوع شبکه
 • توپوگرافی منطقه
 • مشخصات هیدرولوژیکی منطقه
 • محل تصفیه خانه فاضلاب
 • وضعیت خیابان کشی
 • سطح و شکل منطقه
 • نوع سیستم جمع آوری فاضلاب

شبکه فاضلاب رو جمع آوری فاضلاب

در ادامه انواع الگوهای شبکه فاضلاب رو و مزایا و معایب هر کدام ارائه می شود.

الگوی عمودی شبکه فاضلاب رو

در این الگو خطوط اصلی طوری کار گذاشته می شوند که تا محل آب های پذیرنده مثل رودخانه کوتاه ترین فاصله را داشته باشند و بر آنها عمود باشند.

الگو شبکه فاضلاب رو

این الگو بیشتر برای شبکه های مجزای فاضلاب یا شبکه های که بخشی از آن به صورت مجزا است، مناسب است چون در این حالت رواناب سطحی به رودخانه تخلیه می شود. همچنین در الگوی عمودی بیش از یک تصفیه فاضلاب لازم است.

شکل شماتیک الگوی عمودی در زیر نشان داده شده است.

الگوی عمودی شبکه فاضلاب رو

الگوی تقاطعی

وقتی فاضلاب روها مستقیماً به رودخانه تخلیه می کنند، وقوع سیلاب باعث برگشت فاضلاب به شبکه فاضلاب رو و سر ریز شدن آن می شود. لذا برای جلوگیری از ایجاد چنین شرایطی یک خط کمربندی کار گذاشته شده به گونه ای که فاضلاب شهری را از همه فاضلاب روها جمع کرده و به تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی یا آب پذیرنده در پایین دست منتقل می کند.

این الگو تقاطعی نامیده شده و شکل شماتیک آن در زیر نشان داده شده است. این الگو هم در شبکه های مجزا و هم مشترک قابل کاربرد است.

الگوی تقاطعی شبکه فاضلاب رو

الگوی ناحیه ای

اگر منطقه دارای رقوم ارتفاعی مختلف باشد، کل منطقه به نواحی با رقوم ارتفاعی مختلف تقسیم می شود. برای هر ناحیه یک شبکه فاضلاب رو جداگانه نصب شده و خطوط کمربندی مجزا برای جمع آوری فاضلاب در نظر گرفته می شود که فاضلاب را به یک محل تصفیه فاضلاب بهداشتی هدایت می کند.

این الگو که در شکل زیر نشان داده شده است، الگوی ناحیه ای نامیده می شود. مهمترین عیب این الگو طول زیاد خطوط جمع آوری فاضلاب است.

الگوی ناحیه ای شبکه فاضلاب رو

الگوی بادبزنی

در الگوی بادبزنی فاضلاب از مناطق مختلف جمع آوری شده و به یک خط اصلی مرکزی منتقل می شود. این الگو زمانی استفاده می شود که اجتماع در یک دره واقع شده باشد.

الگوی شبکه فاضلاب رو

خط اصلی فاضلاب رو در وسط دره قرار داده شده و فاضلاب از دو طرف دریافت می کند. همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است، در این الگو یک تصفیه خانه لازم است.

در الگوی بادبزنی، قطر لوله ها در طول مسیر به تدریج افزایش می یابد که منجر به افزایش هزینه های ساخت می شود.

الگوی بادبزنی شبکه فاضلاب رو

الگوی شعاعی

در الگوی شعاعی، فاضلاب از مرکز شهر جمع آوری و توسط چند خط لوله اصلی که به طور شعاعی نسبت به منطقه تحت پوشش در الگوی شعاعی فاضلاب از مرکز شهر جمع آوری و به اطراف هدایت می شود.

شبکه فاضلاب رو جمع آوری فاضلاب

این الگو وقتی مناسب است که شهر در دو یا چند جهت توسعه یافته و از مرکز به بیرون شیب داشته باشد.

فاضلاب در خطوط اصلی از مرکز به طور شعاعی به بیرون هدایت شده و وارد تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی یا حتی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی می شود. همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است، در این الگو، دو یا چند تصفیه خانه لازم است.

الگو شعاعی شبکه فاضلاب رو

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، با کارشناسان شرکت تصفیه آب و فاضلاب زیست نگار تماس حاصل فرمایید.