تصفیه فاضلاب جوامع کوچک به چه صورت است؟

تصفیه فاضلاب جوامع کوچک به چه صورت است؟

30 تیر 1395

تصفیه فاضلاب جوامع کوچک

منظور از تصفیه فاضلاب جوامع کوچک، تصفیه خانه هایی هستند که به علل، چند واحد از تأسیسات تصفیه خانه های بزرگ به صورت کامل حذف و یا ساختمان آن در واحدهای دیگر تصفیه خانه فاضلاب ادغام شده اند.

تصفیه خانه کوچک فاضلاب

مهمترین عاملی که موجب انتخاب یک تصفیه فاضلاب جوامع کوچک می شود، عبارت از کم بودن جمعیتی است که فاضلاب شهری آنها به تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی می رسد. به جز عامل اصلی یعنی کمی جمعیت، ممکن است علل دیگری نیز  که در زیر نام برده می شوند موجب طراحی تصفیه خانه به صورت کوچک شوند:

الف- عدم نیاز به تصفیه خانه کامل فاضلاب

گاهی ممکن است به علت وجود منبع های طبیعی یا ظرفیت تصفیه فاضلاب زیاد مانند رودخانه های بزرگ یا دریا بتوان از ایجاد بعضی واحدهای تصفیه خانه فاضلاب خانگی خودداری و در هزینه سرمایه گذاری تصفیه خانه، صرفه جویی کرد.

در این صورت انواع فاضلاب را به صورت ناقص تصفیه کرده و بقیه روند تصفیه را به عهده منبع های طبیعی نامبرده می گذارند. در این مورد باید دقیقاً ضوابط موجود در مورد تصفیه طبیعی را توجه کرد تا محیط زیست آلوده نشود.

تصفیه خانه کوچک فاضلاب بهداشتی

ب- علل اقتصادی برای ایجاد تصفیه فاضلاب جوامع کوچک

در بعضی موارد ممکن است به علت عدم امکان مالی و نیاز اجتناب ناپذیری به صرفه جویی، موقتاً از ساختن چند واحد تصفیه خانه صرفه جویی کرد و بدین صورت ساختمان تصفیه خانه را برای مدتی کوتاه به صورت تصفیه خانه فاضلاب جوامع کوچک ساخت.

ج- نوع آلودگی فاضلاب

برای تصفیه فاضلاب های صنعتی ممکن است به علت نوع آلودگی، تنها نیاز به ایجاد چند واحد برای تصفیه خانه صنعتی شود و ساختمان آن کوچک طراحی شود.

امروزه با توجه به تعداد روزافزون شهرک های مسکونی که مرتباً در مجاورت شهرهای بزرگ ساخته می شوند، شهرک های ییلاقی که نمی توانند از شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری استفاده کنند، روستاهایی که دفع فاضلاب آن ها با مشکل مواجه است و بالاخره واحدهای مستقلی از قبیل بیمارستان ها، کشتارگاه ها و جز آن، مسئله تصفیه فاضلاب جوامع کوچک اهمیت زیادی پیدا کرده است.

تصفیه خانه کوچک فاضلاب یا پساب

سازنده های مختلف مرتباً همراه با تبلیغ، سیستم های تصفیه گوناگونی را به بازار عرضه می کنند که در صورت عدم آشنایی با نیازها و مورد کاربرد آن سیستم ها، ممکن است استفاده از آنها موجب تلفات مالی و از دست رفتن وقت و نرسیدن به هدف پیش بینی شده شود. در این بین، کارشناسان شرکت تصفیه فاضلاب زیست نگار افتخار دارند که در صورت نیاز، مشاوره هایی را در اختیار متقاضیان قرار دهند.

تصفیه خانه کوچک فاضلاب خانگی

مهمترین تصفیه خانه های فاضلاب جوامع کوچک زیر می باشند که به ترتیب از بزرگ به کوچک عبارتند از:

  • تصفیه خانه های فشرده با هوادهی (دیفیوزر) به منظور تصفیه ای با بازده بالا
  • کانال های اکسیداسیون که به ترتیب ساده به پیچیده بودن فرآیند، به سه بخش کانال های اکسیداسیون متناوب، کانال های اکسیداسیون دو گانه و کاربرد لجن فعال تقسیم بندی می شوند.

تصفیه خانه کوچک فاضلاب