انواع فرآیند بیولوژیکی تصفیه فاضلاب شامل چه مواردی می شود؟

انواع فرآیند بیولوژیکی تصفیه فاضلاب شامل چه مواردی می شود؟

11 دی 1395

انواع فرآیند بیولوژیکی تصفیه فاضلاب

واحدهای فرآیند بیولوژیکی تصفیه فاضلاب انواع مختلفی دارد که هر روش بر حسب انواع فاضلاب، شرایط محیطی، درجه تصفیه مورد نظر و شرایط اقتصادی به کار برده می شود.

از این رو انواع فرآیند بیولوژیکی تصفیه فاضلاب را می توان از دیدگاه های مختلف طبقه بندی کرد. برای مثال از لحاظ متابولیکی و مصرف اکسیژن مولکولی، پنج نوع فرآیند هوازی، بی هوازی، آنوکسیک، اختیاری و ترکیبی از فرآیندهای مذکور وجود دارند.

انواع فرآیند بیولوژیکی تصفیه فاضلاب

در فرآیندهای هوازی، باکتری های هوازی مسئول تصفیه، طی واکنشی با استفاده از اکسیژن محلول، مواد آلی را به ترکیبات ازتی، کربنی و سولفوری بسیار پایدار تبدیل می کنند.

با استفاده از اکسیژن بیشتر، این ترکیبات بیش از پیش به نیتریت ها و نیترات های پایدار تبدیل می شوند. باکتری های هوازی گازهایی تولید می کنند که بوی متعفنی ندارند.

فرآیند بیولوژیکی تصفیه فاضلاب

در صورتی که در فرآیند تصفیه بی هوازی فاضلاب، باکتری های بی هوازی، فعالیت خود را با اکسیژن موجود در مواد آلی انجام می دهند.

معمولاً گازهایی که از تجزیه مواد در این فرآیند تولید می گردند، بوی متعفنی دارند که به طور عمده ناشی از H2S است. این عامل، با وجود محاسن زیاد تصفیه بی هوازی، سبب محدودیت استفاده از آن به خصوص در مناطق شهری شده است.

انواع فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

از لحاظ بستر رشد نیز فرآیندهای بیولوژیکی به سه گروه معلق، چسبیده و ترکیبی تقسیم می شوند.

در فرآیندهای رشد معلق، میکروارگانیسم های مسئول تصفیه با یکی از روش های اختلاط به صورت معلق در درون راکتور نگه داشته می شوند.

بسیاری از فرآیندهای رشد معلق مورد استفاده در تصفیه فاضلاب بهداشتی و تصفیه فاضلاب صنعتی، با اعمال غلظت مثبت اکسیژن محلول به فاضلاب همراه بوده اند (هوازی)؛ اما در عین حال راکتورهای با فرآیندهای رشد معلق بدون حضور اکسیژن (بی هوازی) نیز به کار رفته اند.

انواع فرآیند بیولوژیک تصفیه فاضلاب

چنین مواردی به صورت عمده برای فاضلاب های صنعتی با غلظت ترکیبات آلی بالا و لجن آلی استفاده شده اند.

امروزه بسیاری از انواع فرآیند بیولوژیکی تصفیه فاضلاب مورد استفاده در تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی از سیستم رشد معلق استفاده می کنند. فرآیند لجن فعال معمول ترین و قدیمی ترین فرآیند رشد معلق است که از اوایل سال 1913 برای تصفیه فاضلاب استفاده می شود.

نام گذاری این فرآیند با عنوان لجن فعال ناشی از آن بوده که چنین فرآیندی درگیر تولید توده فعالی از میکروارگانیسم هایی است که توانایی تثبیت پساب را تحت شرایط هوازی دارند.

فرآیندهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب

در تانک هوادهی، در مدت زمان تماس، شرایط لازم برای اختلاط و هوادهی فاضلاب ورودی با جمعیت میکروبی معلق آن، که با عنوان جامدات معلق مایع مخلوط (MLSS) یا جامدات معلق فرار مایع مخلوط (MLVSS) شناخته شده، فراهم می شود.

مایع خروجی از تانک هوادهی را به تانک ته نشینی هدایت می کنند تا جمعیت معلق ته نشین و تغلیظ شود. بخشی از بیومس یا توده میکروبی ته نشین شده که با نام لجن فعال شناخته می شوند، به تانک  هوادهی بازگردانده می شوند تا مجدداً تجزیه بیولوژیکی آلاینده های آلی موجود در فاضلاب ورودی را انجام دهند.

انواع فرآیند بیولوژیکی تصفیه فاضلاب

از دیگر فرآیندهای رشد معلق می توان برکه یا کانال اکسیداسیون، سیستم های تثبیت لجن و راکتورهای ناپیوسته متوالی را نام برد.

در فرآیندهای بیولوژیکی رشد چسبیده، میکروارگانیسم های مسئول تصفیه فاضلاب بهداشتی، روس بسترها یا پکینگ مدیا ثابت از جنس پلاستیک، سنگ و نظیر آن پوشش می یابند که به آن بیوفیلم گفته می شود.

فرآیند بیولوژیکی تصفیه فاضلاب

بسترهای موجود در در راکتورهای بیولوژیکی می توانند در حجم راکتور به صورت پکینگ مدیا معلق (بستر شناور) یا ثابت (بستر غیر شناور) باشند و تحت هر دو شرایط هوازی و بی هوازی بهره برداری شوند.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شرکت تصفیه آب و فاضلاب زیست نگار تماس حاصل فرمایید.