مشتقات کلر تصفیه فاضلاب کدامند؟

مشتقات کلر تصفیه فاضلاب کدامند؟

12 دی 1395

گندزدایی مشتقات کلر تصفیه فاضلاب

کلر و مشتقات کلر تصفیه فاضلاب در تصفیه خانه فاضلاب به عنوان گندزدا مورد استفاده قرار می گیرد.

عوامل مؤثر در گندزدایی کلر عبارت است از:
– شکل ترکیبی کلر؛
– تأثیر مواد معلق؛
– کیفیت فاضلاب؛
– نوع میکروارگانیسم؛
– زمان تماس و غلظت کلر؛
– دماي سیال (آب یا فاضلاب)؛
– درجه pH محیط.

مشتقات کلر تصفیه فاضلاب

خواص شیمیایی و فیزیکی کلر تصفیه فاضلاب

خواص شیمیایی

کلر در شرایط محیط به صورت گاز و 2/5 برابر سنگین تر از هوا می باشد، رنگ آن زرد متمایل بـه سـبز و داراي بـویی تنـد و تحریک کـننده است و تنـفـس آن به دلیل سمی بودن باعث خفگی می شود.

کلر ماده اي است اکسید کننده و خورنده که در دماي 25 درجه سانتیگراد و تحت فشار 7/87 اتمسفر به مایع تبـدیل می شود.

مشتقات کلر در تصفیه فاضلاب

کلر به خودي خود قابل انفجار نیست ولی تحت شرایطی خاص نظـیر گرم شدن مخازن و لوله هاي حـاوي گـاز کلـر و نیز در اثر واکنش شیمیایی با موادي مانند هیدروژن، استیلن، گاز آمونیاك، اتر، قـطعات و پودر فــلزات مختــلف منفجـر خواهـد شد.

خواص فیزیکی

نام: کلر
فرمول شیمیایی: Cl2
میزان انحلال در 100 گرم آب: 0/7 گرم
چگالی نسبت به آب در صفر درجه سانتیگراد: 467/1
چگالی نسبت به هوا در صفر درجه سانتیگراد: 49/2
جرم مولکولی: 914/70
رنگ: زرد مایل به سبز در حالت گازي و رنگ شفاف کهربایی در حالت مایع
بو: تند، محرك و سوزش آور

کلر در تصفیه خانه فاضلاب

مشتقات کلر در تصفیه فاضلاب شامل موارد زیر می باشند:

هیپو کلریت سدیم

هیپوکلریت سدیم ماده اي شیمیایی با فرمول NaClO است که به آن آب ژاول نیز گفته می شود و به صورت محلول بـا غلظت کلر فعال تا 15 درصد جرمی عرضه می شود و در دستگاه کلریناتور نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

مشتقات کلر در تصفیه فاضلاب

رنگ این ماده متمایل به زرد بوده و با بوي مخصوص (بوي کلر) قابـل تشـخیص اسـت. خورنـدگی زیـاد، ناپایـداري، اکسیدکنندگی قوي و غیر قابل اشتعال بودن از دیگر مشخصات آن است و از ترکیب گاز کلر با سدیم هیدروکسید (سـود سوزآور) در محیط آبی به دست می آید، براي نگهداشـتن pH آن در محـدوده 11 تـا 13 از سـدیم هیدروکسـید مـازاد در واکنش استفاده می شود.

بر اساس واکنش هاي یدومتري، قدرت اکسیدکنندگی هر مولکـول هیپوکلریـت سـدیم بـا قـدرت اکسـیدکنندگی هـر مولکول گاز کلر مساوي بوده، بنابراین می توان از هیپوکلریت سدیم به جاي گاز کلر در تصفیه فاضلاب در موارد مختلف استفاده کرد.

مشتقات کلر در تصفیه فاضلاب

هیپو کلریت کلسیم

ماده شیمیایی است با فرمول Ca(OCl)2 که در صنعت به آن پرکلرین نیز گفته می شود و در پکیج کلرزنی فاضلاب نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

هیپوکلریت کلسیم به صورت تجاري به اشکال مایع و جامد وجود دارد و با درجه خلوص 70-65 درصد عرضه می شود.
محصول خشک آن به صورت هاي مختلفی مانند پودر، دانه اي و قرص وجود دارد که بـا توجـه بـه خطـرات کـمتـر تولیـد محصولات جانبی و ایمنی بیشتر نسبت به هیپوکلریت سدیم در تصفیه خانه فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد.
به لحاظ خاصیت اکسیدکنندگی قوي، باید در شرایط خشک، خنک و در ظروف مقاوم به خوردگی نگهداري شـود. در شرایط نگهداري مناسب، نسبتاً پایدار می باشد ولی در شرایط نگهداري نادرست، بـه سـرعت کلـر فعـال خـود را از دسـت می دهد و در اثر تماس با رطوبت به صورت کلوخه در آمده که کاربري آن دشوار می گردد.

کلر در تصفیه خانه فاضلاب

نقطه جوش هیپوکلریت کلسیم غیرقابل اندازه گیـري ولـی دمـاي تجزیـه و وزن مولکـولی آن بـه ترتیـب 178 درجـه سانتیگراد و 143 است.
چنانچه در ظروف در بسته و در دماي کمتر یا مساوي 25 درجه سانتیگراد به دور از تابش مستقیم نـور خورشـید بـه مدت شش ماه نگهداري شود مقدار کلر فعال آن حدود 62 درصد خواهد بود.

کلرآمین ها

از آنجا که عملکرد این ماده ضعیف تر از گاز کلر به خصوص در برابر کیست ها و ویروس ها مـی باشـد و زمـان تمـاس آن براي گندزدایی بسیار طولانی تر است براي گندزدایی زیاد توصیه نمی شود.

کلر تصفیه خانه فاضلاب

دي اکسید کلر

دي اکسید کلر (ClO2) نیز یکی از گندزداهاي خانواده کلر است که قـدرت گنـدزدایی آن معـادل یـا بـیش از سـایر ترکیبات کلر می باشد. قدرت آن در غیرفعال سازي ویروس بیش از کلر است.
دي اکسید کلر بسیاري از خواص مشابه ازن را دارا می باشد. این ماده اکسیدکننده اي قوي است که تشکیل کلروفرم و کلرآمین نمی دهد و براي کنترل فنل ها مورد استفاده قرار می گیرد. از مزایاي دیگـر دي اکسـید کلر ایـن اسـت کـه در آب تولید باقیمانده می کند و در محدوده وسیعی از pH عمل می نماید.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد پکیج کلرزنی، به صفحه دستگاه کلرزنی فاضلاب شرکت تصفیه فاضلاب زیست نگار مراجعه فرمایید.