انواع لاگون تصفیه فاضلاب شامل چه مواردی می شود؟

انواع لاگون تصفیه فاضلاب شامل چه مواردی می شود؟

29 مهر 1395

انواع لاگون تصفیه فاضلاب

انواع لاگون فاضلاب شامل موارد زیر می باشند:

  • لاگون بی هوازی
  • لاگون هوازی
  • لاگون دو زیستی یا اختیاری
  • لاگون هوادهی

انواع لاگون تصفیه فاضلاب بهداشتی

دو نوع لاگون هوازی و لاگون اختیاری می توانند بدون هوادهی یا با هوادهی باشند. ممکن است به عنوان تصفیه خانه فاضلاب برای تصفیه کامل و داشتن فاضلاب تصفیه شده ای که در تخلیه به محیط زیست مشکلاتی به بار نیاورد از چندین و انواع لاگون تصفیه فاضلاب مختلف به صورت سری استفاده شود.

در این صورت قسمت اعظم حذف و متلاشی شدن آلودگیها در لاگون اول و دوم انجام شده و ممکن است لاگون سوم برای زلال سازی به کار رود و اصطلاحاً این لاگون را Maturation می گویند.

انواع لاگون تصفیه فاضلاب

عمق لاگون های بی هوازی 0/9 تا 2 و 5 و 7 متر انتخاب می شود و چون در عمق های زیرین آن نور خورشید نمی تواند فتوسنتز انجام دهد و اکسیژن گیری از اتمسفر فقط در یک لایه بسیار نازک آن انجام می گیرد و لذا بیشتر فعل و انفعالات اکسیداسیونی در این لاگون غیر هوازی است.

چون ممکن است بوهای ناشی از این فعل و انفعالات ساکنین نزدیک لاگون تصفیه فاضلاب را ناراحت کند، لذا حداقل فاصله این لاگون ها را از آخرین نقطه مسکونی 4 کیلومتر در نظر گرفته اند.

انواع مختلف لاگون تصفیه فاضلاب

چون فاضلاب تصفیه شده با لاگون و برکه تصفیه فاضلاب غیر هوازی اغلب در حدی نیست که به محیط زیست تخلیه شود، به ندرت از این لاگون ها به تنهایی به عنوان تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی استفاده می نمایند.

بار سطحی این لاگون ها که مقدار کیلوی BOD ای که در هر هکتار در روز تصفیه می باشد بسیار کم است، لذا سطح خیلی زیادی از زمین توسط انواع لاگون تصفیه فاضلاب غیر هوازی اشغال خواهد گردید.

در لاگون هوازی که اغلب عمق آن یک متر تا 1/5 متر و بعضاً حداکثر 2/5 متر انتخاب می شود سعی بر این است که حداکثر تولید و تکثر جلبک های سبز که در بالا بردن غلظت اکسیژن محلول به لاگون نقش مهمی دارند انجام گیرد و در نتیجه باعث تصفیه فاضلاب بهداشتی شود.

انواع لاگون تصفیه فاضلاب بهداشتی

چون نور خورشید نیز می تواند 1/5 متر در این لاگون نفوذ نماید می توان قبول کرد که اکسیژن محلول تقریباً تا عمق 1/5 متری این لاگون ها در هنگام روز به میزان کافی برای فعل و انفعالات حیاتی تصفیه فاضلاب موجود است.

لاگون هوازی با راندمان حدود 80 % در کاهش BOD و 99 % کاهش عوامل بیماری زا مؤثر است و اغلب توأم با لاگون زلال ساز به طور سری به کار برده می شود.

بار سطحی این لاگون ها بالاست، از این رو در مقایسه با لاگون غیر هوازی سطح کمتری را اشغال خواهد نمود.

انواع لاگون تصفیه فاضلاب

لاگون های اختیاری که مهمترین انواع لاگون است که در حال حاضر در تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد، دو نوع فعالیت باکتریها در آن متصور است، در لایه های فوقانی که نور کافی برای تولید اکسیژن موجود است فعالیت باکتری ها هوازی است.

ولی در لایه های تحتانی به علت کمبود و فقدان اکسیژن، فعالیت های حیاتی به صورت غیر هوازی است.

انواع لاگون تصفیه فاضلاب

عمق لاگون اختیاری تا 1/5 متر انتخاب شده و برای جلوگیری از فعالیت های بی هوازی سعی می شود لاگون های اختیاری عمق کمتری تا 1/5 داشته باشند.

بار سطحی این لاگون ها نسبتاً بالا است، لذا سطح اشغالی توسط آنها در مقایسه با یک لاگون غیرهوازی کمتر می باشد، راندمان حذف BOD لاگون های اختیاری در صورت استفاده از لاگون زلال سازی بعد از آن به 90% و گاهی زیادتر می رسد و راندمان حذف عوامل بیولوژیکی 99% است.

انواع لاگون تصفیه فاضلاب

در لاگون های هوادهی که اکسیژن مورد نیاز فعالیت های حیاتی مصنوعاً از طریق هواده های سطحی یا عمقی به فاضلاب تزرق می شود، با توجه به عمق زیاد آنها که بین 7-2/5 متر است سطح ناچیزی از زمین مورد نیاز خواهد بود.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، با کارشناسان شرکت تصفیه آب و فاضلاب زیست نگار (سازنده پکیج تصفیه فاضلاب) تماس حاصل فرمایید.