مدیریت پسماند به عنوان یکی از مهم­ترین دغدغه های جوامع بشری مطرح می باشد. افزایش روزافزون حجم پسماند ها  از یک سو و تنوع و گوناگونی آن ها از سوی دیگر بر پیچیدگی شرايط و نحوه جمع آوری و دفع آن ها می افزاید. پيشرفت هاي گسترده فناوری و علوم در زمینه­های مختلف شیمی، فیزیک، پزشکی و غیره باعث ورود انواع پسماند­های خطرناک حتی در داخل پسماندهاي عادي خانگی شده است. امروزه دیگر سیستم های جمع آوری و دفع سنتی پسماندها جوابگو نبوده و نمی تواند از آلودگی های زیست محیطی ناشی از انواع پسماندهای شیمایی، میکروبی، رادیو اکتیو و غیره جلوگیری کند.

در این راستا، شرکت فنی مهندسی زیست نگار به ارائه خدمات در زمینه مدیریت پسماندها پرداخته است که اهم موارد در ادامه ارائه شده است.

error: