انواع شبکه جمع آوری فاضلاب شامل چه مواردی است؟

انواع شبکه جمع آوری فاضلاب شامل چه مواردی است؟

24 شهریور 1395

شبکه جمع آوری فاضلاب

بسته به نوع فاضلاب جمع آوری شده، شبکه جمع آوری فاضلاب به سه دسته شبکه مجزا، شبکه مشترک و شبکه نیمه مجزا تقسیم می شوند. در ادامه این قسمت، هر یک از شبکه های جمع آوری فاضلاب معرفی و مزایا و معایب آنها ارائه شده است.

شبکه جمع آوری فاضلاب

شبکه جمع آوری فاضلاب مجزا

در این حالت دو شبکه جمع آوری فاضلاب، یکی برای جمع آوری و تصفیه فاضلاب بهداشتی و دیگری برای جمع آوری رواناب های سطحی، کار گذاشته می شود.

به عبارت دیگر، فاضلاب های بهداشتی و تجاری و نیز صنایع و کارگاه هایی که در محدوده شهر قرار دارند به طور جداگانه جمع آوری و به تصفیه خانه فاضلاب هدایت می شود. همچنین در صورت نیاز به جمع آوری رواناب سطحی نیز یک شبکه مجزا طراحی و اجرا می شود.

شبکه جمع آوری فاضلاب شهری

مزایا و معایب شبکه مجزا جمع آوری فاضلاب

الف- مزایا

 • میزان جریان کمتر و در نتیجه قطر کمتر لوله های شبکه؛
 • امکان دفع رواناب با آلودگی کمتر به آبهای پذیرنده و عدم افزایش آلودگی فاضلاب؛
 • کمتر بودن بار هیدرولیکی ورودی به تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی و در نتیجه کنترل آسان تر آن؛
 • کاهش ظرفیت پمپ ها و هزینه های تصفیه خانه فاضلاب آنها؛
 • آلوده نشدن رواناب سطحی و عدم نیاز به تصفیه بعدی آن، چون به جز در لحظات اولیه بارش، آلودگی رواناب حاصل از بارش پایین بوده و اغلب نیازی به تصفیه ندارد.

شبکه جمع آوری فاضلاب صنعتی

ب- معایب

 • در مواقع جزیان بدون بارش (DWF) سرعت خود شویی تأمین نمی شود.
 • در صورتی که فاضلاب رو شیب مناسب نداشته باشد، برای شستشوی لوله ها باید از مخازن شستشو استفاده شود.
 • وقتی قرار است دو خط لوله کار گذاشته شوند، هزینه های اولیه طرح بالا می رود.
 • به دلیل کوچک بودن قطر لوله ها به ویژه در خطوط فرعی، امکان گرفتگی لوله ها بیشتر، تمیز کردن مشکل تر و در نتیجه هزینه نگهداری بالاتر است.

خطوط شبکه جمع آوری فاضلاب

شبکه جمع آوری فاضلاب مشترک

زمانی که فاضلاب بهداشتی و رواناب سطحی توسط یک شبکه فاضلاب رو جمع آوری می شوند، به آن شبکه مشترک گفته می شود.

وقتی که جریان در سیستم جمع آمری فاضلاب مشترک بدون رواناب سطحی باشد، جریان بدون بارش (DWF) نامیده می شود. همان طور که بیان شد، در این نوع شبکه تنها یک سری فاضلاب رو طراحی و اجرا می شود، لذا میزان جریان طراحی و در نتیجه قطر فاضلاب روها بیشتر از شبکه مجزا است.

شبکه جمع آوری فاضلاب

مزایا و معایب شبکه جمع آوری فاضلاب مشترک

الف- مزایا

 • مشکلات و هزینه های لوله کشی منزل یا واحد تولید کننده فاضلاب کاهش می یابد.
 • هر دوی فاضلاب بهداشتی و رواناب سطحی توسط یک خط فاضلاب رو جمع آوری و منتقل می شوند، لذا هزینه ساخت و ساز کمتر است.
 • بار آلی فاضلاب خانگی به دلیل رقیق شدن با رواناب کاهش می یابد.
 • به دلیل بزرگتر بودن قطر لوله ها امکان گرفتگی آنها کمتر است.
 • نگهداری و بهره برداری شبکه آسان تر است.

شبکه جمع آوری فاضلاب خانگی

ب- معایب

 • قطر فاضلاب رو بزرگتر است.
 • عمق خاکبرداری برای تأمین سرعت خودشویی در مواقع جریان بدون بارش، بیشتر است.
 • بار هیدرولیکی وارده به تصفیه خانه بیشتر است.
 • هزینه های پمپاژ بیشتر و اندازه تصفیه خانه بزرگتر است.
 • در مواقع بارش های شدید و پر شدن فاضلاب رو، امکان برگشت فاضلاب به منزل وجود دارد.
 • به دلیل آلوده شدن رواناب، تصفیه فاضلاب ضروری است.
 • به دلیل بالا بودن قطر لوله ها، حمل و نقل و کارگذاری آنها مشکل تر است.

شبکه جمع آوری فاضلاب نیمه مجزا

در شبکه فاضلاب رو نیمه مجزا فقط یک سری لوله کار گذاشته می شود به طوری که علاوه بر فاضلاب بهداشتی، رواناب اولیه حاصل از شستشو منطقه مورد نظر میز وارد فاضلاب رو می شود.

وقتی جریان رواناب از حد مشخصی ببشتر شد، مقدار اضافی بر ظرفیت شبکه، توسط کانال های روباز پذیرفته می شود.

سیستم شبکه جمع آوری فاضلاب

مزایا و معایب شبکه جمع آوری نیمه مجزا

الف- مزایا

 • اتصال انشعاب منزل ساده است.
 • تجزیه جامدات در فاضلاب رو رخ نمی رهد.
 • قطر لوله ها مناسب است.

ب- معایب

 • در مواقع بدون بارش، احتمال ته نشینی جامدات معلق در فاضلاب رو وجود دارد.
 • چنانچه رواناب اولیه وارد فاضلاب رو شود، هزینه پمپاژ و اندازه تصفیه خانه افزایش می یابد.
 • نیاز به ساخت سر ریز برای رواناب سطحی است.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، با کارشناسان شرکت تصفیه آب و فاضلاب زیست نگار تماس حاصل فرمایید.