استاندارد خروجی فاضلاب در ایران به چه صورت است؟

استاندارد خروجی فاضلاب در ایران به چه صورت است؟

2 مرداد 1395

استاندارد خروجی فاضلاب در ایران

دفع فاضلاب، چه تصفیه شده و چه تصفیه نشده، در هر کشوری دارای شرایط و قوائد خاصی است. در ایران نیز این مشخصات تحت عنوان استاندارد خروجی فاضلاب معرفی شده است.

استاندارد خروجی فاضلاب تصفیه خانه ایران

استاندارد خروجی فاضلاب در ایران که به استناد ماده آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب و با توجه به ماده 3 همین آیین نامه و با همکاری وزارت خانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، صنایع و معادن و فلزات، کشور و کشاورزی توسط سازمان محیط زیست تدوین و تهیه گردیده سات، به شرح ذیل و همچنین جدول انتهایی می باشد:

 • تخلیه فاضلاب ها باید بر اساس استانداردهایی باشد که به صورت حداکثر غلظت آلوده کننده ها بیان می شود و رعایت این استانداردها تحت نظارت سازمان محیط زیست ضروری است.
 • مراکز تولید کننده باید فاضلاب های تولیدی خود را با بررسی های مهندسی، استفاده از تکنولوژی مناسب و اقتصادی تا حد استاندارد خروجی فاضلاب تصفیه نمایند.

استاندارد خروجی فاضلاب یا پساب تصفیه خانه

 • اندازه گیری غلظت مواد آلوده کننده و مقدار جریان در فاضلاب ها باید بلافاصله پس از آخرین واحد تصفیه ای تصفیه خانه فاضلاب و قبل از ورود به محیط انجام گیرد.
 • اندازه گیری جهت تطبیق با استانداردهای اعلام شده قبل از تأسیسات تصفیه فاضلاب بر مبنای نمونه مرکب (عبارت است از تهیه یک نمونه 24 ساعته از نمونه هایی که با فواصل زمانی حداکثر 4 ساعت تهیه شده اند) صورت گیرد. در سیستم هایی که تخلیه ناپیوسته دارند اندازه گیری در طول زمان تخلیه ملاک خواهد بود.
 • لجن و سایر مواد جامد تولید شده در تأسیسات تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی قبل از دفع بایستی به صورت مناسب تصفیه شده و تخلیه نهایی این مواد نباید موجب آلودگی محیط زیست گردد.
 • فاضلاب تصفیه شده باید با شرایط یکنواخت و به نحوی وارد آبهای پذیرنده گردد که حداکثر اختلاط صورت گیرد.

استاندارد خروجی فاضلاب در ایران

 • فاضلاب خروجی نبایستی دارای بوی نامطبوع فاضلاب بوده و حاوی کف و اجسام شناور باشد.
 • رنگ و کدورت فاضلاب خروجی نباید ظاهر طبیعی آب های پذیرنده و محل تخلیه را به طور محسوس تغییر دهد.
 • روش های سنجش پارامترهای آلوده کننده بر مبنای ذکر شده در کتاب روش های استاندارد برای آزمایش آب و فاضلاب (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) خواهد بود.
 • استفاده از سیستم سپتیک تانک و ایمهاف تانک با بکارگیری چاه ها و یا ترانشه های جذبی در مناطقی که فاصله کف چاه یا ترانشه از سطح آبهای زیرزمینی کمتر از 3 متر باشد، ممنوع است.
 • ضمن رعایت استانداردهای مربوطه، خروجی فاضلاب ها نباید کیفیت آب را برای استفاده های منظور شده تغییر دهد.

استاندارد فاضلاب خروجی تصفیه خانه

 • رقیق سازی فاضلاب تصفیه شده یا خام به منظور رسانیدن غلظت مواد آلوده کننده تا حد استانداردهای خروجی فاضلاب اعلام شده، قابل قبول نمی باشد.
 • استفاده از روش های تبخیر فاضلاب ها با کسب موافقت سازمان محیط زیست مجاز است.
 • استفاده از کنار گذر یا کانالی که فاضلاب را بدون عبور بخشی از تصفیه خانه یا کل آن به بخش دیگر و یا کانال خروجی هدایت کند، ممنوع است.
 • تأسیسات تصفیه فاضلاب باید به گونه ای طراحی، احداث و بهره برداری گردد تا پیش بینی های لازم جهت به حداقل رساندن آلودگی در مواقع اضطراری از قبیل شرایط آب و هوایی نامناسب، قطع برق، نارسایی تجهیزات مکانیکی و … فراهم گردد.
 • آن دسته از فاضلاب های صنعتی که آلودگی آن ها بیش از این استانداردها نباشد را می توان با کسب موافقت سازمان، بدون تصفیه دفع نمود.

جدول استاندارد خروجی فاضلاب در ایران

استاندارد خروجی فاضلاب در ایران

به منظور کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با استاندارد خروجی فاضلاب با کارشناسان شرکت تصفیه فاضلاب زیست نگار تماس حاصل فرمایید.