عوامل مؤثر بر کمیت جریان فاضلاب شامل چه مواردی است؟

عوامل مؤثر بر کمیت جریان فاضلاب شامل چه مواردی است؟

1 مهر 1395

عوامل مؤثر بر کمیت جریان فاضلاب در مواقع بدون بارش

کمیت جریان فاضلاب در مواقع بدون بارش یا فاضلاب بهداشتی به عوامل زیر بستگی دارد:

الف- میزان تأمین آب

ب- رشد جمعیت

ج- نوع منطقه تحت پوشش

د- نفوذ آب زیرزمینی

میزان جریان فاضلاب

الف- میزان تأمین آب

کمیت جریان فاضلاب تولید شده یک جامعه معمولاً به میزان مصرف آب به ازای هر نفر در روز بستگی دارد. میزان فاضلاب ورودی به شبکه جمع آوری فاضلاب کمتر از کل میزان آب تأمین شده برای اجتماع خواهد بود چون آب به مصارف مختلف از جمله مصرف خانگی (از قبیل آشپزی و غیره)، تبخیر، آبیاری چمن، خاموش کردن آتش، مصرف صنعتی و غیره می رسد.

اگرچه، منبع خصوصی تأمین آب (از قبیل چاه های خانگی و غیره) و نفوذ آب زیر سطحی به فاضلاب رو میزان کمیت جریان فاضلاب را افزایش می دهد.

جریان فاضلاب

این آب اضافی که وارد شبکه فاضلاب رو ها می شود را می توان تقریباً مساوی با از دست رفتن آب از طریق مصرف و غیره فرض کرد. به این دلیل می توان جریان فاضلاب را معادل با آب تأمین شده برای اجتماع فرض کرد.

اگر مطمئن شویم که آب اضافه ای وارد فاضلاب رو نمی شود، می توان فرض کرد مقدار فاضلاب 80% مقدار آب مصرفی باشد. میزان مصرف آب مورد انتظار در انتهای دوره طرح هم باید در ارزیابی کمیت فاضلاب در نظر گرفته شود. فاضلاب رو ها برای حداقل 150 لیتر به ازای هر نفر در روز طراحی می شوند.

کمیت جریان فاضلاب

ب- رشد جمعیت

شبکه فاضلاب رو بر اساس میزان فاضلاب حاصل از جمعیت کنونی طراحی نمی شود، بلکه بر اساس جمعیت انتهای دوره طرح، طراحی می شود. به عبارت دیگر کمیت جریان فاضلاب در مواقع بدون بارش به جمعیت تحت پوشش در انتهای دوره بستگی دارد.

هر قسمت از فاضلاب رو باید احتیاجات جمعیت مورد نظر را برآورده کند. جمعیت انتهای دوره طرح می تواند به یکی از روش های زیر برآورده شود:

1- روش افزایش حسابی

2- روش افزایش هندسی

3- روش افزایش توسعه

4- روش میزان کاهش یافته جمعیت

5- روش گسترش ترسیمی

6- روش ترسیمی مقایسه ای

7- روش ناحیه بندی یا روش مدیریتی شهری

8- روش سعی و خطا

9- روش آنالیز رشد ترکیبی

صرف نظر از روش های گوناگون اشاره شده در بالا، مناسب ترین رویکرد بر اساس برآورد تراکم نهایی جمعیت پیش بینی شده یا شاخص سطح زیر بنا است.

جریان فاضلاب

دوره طرح

انشعابات و فاضلاب روهای اصلی برای جمعیتی که ممکن است در انتهای یک دوره چند ساله به وجود آید، طراحی می شود.

این دوره چند ساله دوره طرح نامیده می شود. اگرچه، ایستگاه های پمپاژ و غیره فقط برای یک دوره طرح 5 تا 10 ساله طراحی می شوند، چون هر وقت لازم شد می توان پمپ اضافی نصب کرد.

تأسیسات تصفیه فاضلاب برای یک دوره 10 تا 30 ساله طراحی می شود. میزان مصرف آب و میزان تولید فاضلاب خانگی با افزایش جمعیت افزایش می یابد.

کیفیت جریان فاضلاب تصفیه خانه

این مطلب، نتیجه این واقعیت است که افزایش جمعیت شهر عمدتاً منجر به پیشرفت تسهیلات می شود. اطلاعات موجود نشان می دهد که درصد افزایش مصرف سرانه آب معادل 5% افزایش جمعیت است.

جدول زیر روند افزایش مصرف آب و تولید فاضلاب با افزایش جمعیت را نشان می دهد.

ج- نوع منطقه تحت پوشش

کمیت فاضلاب تولیدی به آب و هوای منطقه تحت پوششی که مسکونی، تجاری یا صنعتی است، بستگی دارد. فاضلاب منطقه مسکونی مستقیماً به میزان تأمین آب بستگی دارد.

کمیت جریان فاضلاب رو

اگر آبی به فاضلاب روها نفوذ نکند و در آنجا منابع خصوصی تأمین آب وجود نداشته باشد، فاضلاب تولیدی از مناطق مسکونی می تواند 70 تا 80% آب تأمین شده در سیستم آبرسانی عمومی فرض شود.

د- نشتاب زیرزمینی و نفوذ آبهای سطحی

آب زیرزمینی یا آب سطحی ممکن است از اتصالات نشت کننده وارد فاضلاب روها شود. نشت فاضلاب به خارج از فاضلاب رو فرآیند معکوسی است که حرکت فاضلاب از فاضلاب رو را به داخل خاک را نشان می دهد.

نفوذ آبهای سطحی و نشتاب زیرزمینی میزان جریان را به تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی افزایش می دهد، در حالی که نشت فاضلاب به خارج از فاضلاب رو موجب کاهش جریان می شود و پیامد آن افزایش آلودگی آب زیرزمینی است.

جریان فاضلاب

نشتاب نیز هم به اندازه خروج فاضلاب به بیرون از فاضلاب رو نامطلوب است. چون فاضلاب رو ها باید با شیبی کار گذاشته شوند که سرعت خودشویی تأمین گردد گاهی اوقات ممکن است زیر سطح آب زیرزمینی نصب شوند.

نشتاب زیرزمینی به عوامل زیر بستگی دارد:

  • عمق فاضلاب رو
  • قطر فاضلاب رو
  • طول فاضلاب رو در منطقه مستعد نفوذ
  • طبیعت و جنس خاکی که فاضلاب رو در آن کار گذاشته می شود.
  • نوع و تعداد اتصالات، ساخت و غیره
  • جنس فاضلاب رو

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، با کارشناسان شرکت تصفیه آب و فاضلاب زیست نگار (سازنده پکیج تصفیه فاضلاب) تماس حاصل فرمایید.