انواع روش های تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال کدامند؟ (بخش دوم)

انواع روش های تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال کدامند؟ (بخش دوم)

6 خرداد 1395

در ادامه مقاله قبلی با موضوع “انواع روش های تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال کدامند؟“، در این مقاله با دیگر انواع سیستم های هوادهی در تصفیه خانه های فاضلاب آشنا می شویم.

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

ادامه روش های تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

7- هوادهی گسترده

در سیستم هوادهی گسترده، پارامترهای طراحی و عملیاتی به طور قابل توجهی با سایر سیستم های لجن فعال متفاوت است. تفاوت های عمده این سیستم با سایر سیستم های لجن فعال در تصفیه فاضلاب عبارتند از:

  • زمان ماند هیدرولیکی در این سیستم به طور قابل توجهی طولانی تر از سایر سیستم ها می باشد.
  • در این سیستم حوض ته نشینی اولیه، واحد تغلیظ و هاضم لجن یا دایجستر وجود ندارد.
  • نسبت F/M در این سیستم به طور قابل توجهی کوچکتر از سایر سیستم ها می باشد. به عبارتی میزان بارگذاری در این سیستم نسبتاً کم و برعکس غلظت MLSS یا MLVSS در حوض هوادهی بیشتر از سایر سیستم ها انتخاب می شود.

تصفیه فاضلاب یا پساب به روش لجن فعال

حجم حوض هوادهی در این سیستم نسبت به سایر سیستم ها بسیار بزرگتر و هزینه انرژی مصرفی بسیار بیشتر است و با توجه به اینکه هزینه انرژی به صورت تصاعدی افزایش پیدا می کند، در نتیجه هر قدر دبی فاضلاب یا میزان بار ورودی به سیستم بیشتر شود، توجیه اقتصادی استفاده از این سیستم ها کاهش می یابد. در نتیجه با در نظر گرفتن جنبه های فوق الذکر، این سیستم ها بیشتر برای تصفیه فاضلاب شهرهای کوچک و فاضلاب های صنعتی به خصوص به صورت سیستم های آماده کاربرد بیشتری دارد.

سیستم لجن فعال تصفیه فاضلاب یا پساب

رژیم هیدرولیکی در این سیستم قبلاً به صورت اختلاط کامل اجرا می شد، ولی اخیراً توصیه می شود که به صورت نهرگونه اجرا شوند. شایان ذکر است انتخاب سیستم نهرگونه احتمال وقوع پدیده بالکینگ را کاهش می دهد. به دلیل طولانی بودن زمان ماند میکروبی و هیدرولیکی احتمال وقوع نیتریفیکاسیون در سیستم های هوادهی گسترده از سایر سیستم های لجن فعال بیشتر است.

8- هوادهی زیاد

فرآیند هوادهی زیاد نوعی روش اصلاحی از روش های تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال است که در آن غلظت زیاد MLSS با بار آلی زیاد ترکیب می شود. از ویژگی های دیگر این فرآیند، نسبت بالای F/M و همچنین زمان ماند میکروبی و زمان ماند هیدرولیکی نسبتاً کوتاه می باشد. ضمناً تأمین اختلاط کامل و کافی در این فرآیند حائز اهمیت است.

9- نهر اکسیداسیون

نهر اکسیداسیون تشکیل شده از یک حلقه کانال با سطح مقطع بیضوی که مجهز به سیستم هوادهی مکانیکی افقی می باشد. در این فرآیند، فاضلاب پس از آشغالگیری وارد حوض هوادهی (کانال اکسیداسیون) شده و مورد هوادهی قرار می گیرد و با سرعت 25/0 تا 35/0 متر بر ثانیه به طرف خروجی جریان می یابد. معمولاً مبانی طراحی و عملیاتی نهر اکسیداسیون مشابه فرآیند هوادهی گسترده است.

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

10- فرآیند کراس

فرآیند کراس از مجموعه روش های تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال، در واقع همان فرآیند تغذیه مرحله ای است که برای بهبود تصفیه فاضلاب های با غلظت کم ازت و فسفر تغییر داده شده است. در این فرآیند، پساب هاضم به عنوان منبع حاوی ازت و فسفر به بخشی از لجن برگشتی اضافه شده و در یک هوادهی جداگانه جهت نیتریفیکاسیون هوادهی می شود. نهایتاً مایع مخلوط به یک حوض هوادهی با جریان نهرگونه وارد می شود.

11- فرآیند با درصد خلوص بالای اکسیژن

در این فرآیند به جای هوا از ترکیبی با درجه خلوص بالای اکسیژن استفاده می شود. اکسیژن مورد نیاز در این فرآیند توسط افشانک هایی به داخل مخزن سرپوشیده دمیده می شود. از طرفی لجن برگشتی هم توسط لوله هایی از حوض ته نشینی ثانویه به داخل مخازن فوق الذکر برگشت داده می شود. نکاتی که در خصوص این فرآیند باید مورد توجه قرار گیرند، به این قرار است:

  • جهت دفع دی اکسید کربن در حوض هوادهی، مقداری از گاز اکسیژن هم به همراه آن دفع می شود.
  • در بعضی موارد به تنظیم pH نیاز است که بایستی به صورت دستی انجام گیرد.
  • مقدار اکسیژنی که در این فرآیند استفاده می شود، 4 برابر بیشتر از مقداری است که در سایر سیستم های معمولی مورد استفاده قرار می گیرد.

سیستم لجن فعال در تصفیه فاضلاب

12- فرآیند منقطع متوالی

این فرآیند لجن فعال طوری عمل می کند که بطور متوالی، سیستم پر و خالی می شود. در این فرآیند، رژیم هیدرولیکی از نوع اختلاط کامل است و در همه مراحل مایع مخلوط در سیستم باقی می ماند. بدین ترتیب نیازی به مخازن ته نشینی ثانویه جداگانه نمی باشد.

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

13- فرآیند مجهز به شافت عمیق

سیستم شافت عمیق نوع دیگری از فرآیند لجن فعال است که در این فرآیند از چاهی به عمق 120 تا 150 متر استفاده می شود. شافت با یک حفاظ استیلی محافظت شده و با استفاده از یک لوله بتنی به شکل یک سیستم حلقوی در می آید. مایع مخلوط و هوا از قسمت پائین و مرکز شافت وارد شده و به طرف بالا صعود می کند.پ

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

14- فرآیند نیتریفیکاسیون یک مرحله ای

هدف از کاربرد این سیستم به عنوان تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال، حذف همزمان BOD و آمونیاک است. رژیم هیدرولیکی در این فرآیند می تواند به صورت یک سری فرآیند اختلاط کامل و همینطور نهرگونه اجرا شود.

سیستم لجن فعال در تصفیه فاضلاب

15-فرآیند نیتریفیکاسیون مجزا

در این فرآیند به عنوان یکی از روش های تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال یک واحد جداگانه ای برای انجام فرآیند نیتریفیکاسیون مورد استفاده قرار می گیرد. بهره برداری این سیستم با تزریق فاضلاب از یک واحد تصفیه بیولوژیکی قبلی انجام می شود. مزایای این سیستم این است که مطابق با میزان نیتریفیکاسیون قابل تنظیم است.