دوره آموزشی: بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب

این دوره به منظور آموزش اپراتور تصفیه خانه فاضلاب با هدف بهره برداری و نگهداری سیستم تصفیه فاضلاب با تأکید بر استفاده از روش های ایمن و مطمئن است. اطلاعاتی که از این دوره موجود است شامل نقش ها و وظایف یک اپراتور تصفیه خانه می باشد.

در این دوره، ابتدا گریزی به فرآیند لجن فعال، پکیج تصفیه و قسمت اکسیداسیون زده می شود تا مخاطب متوجه اصول فرآیند لجن فعال و هدف از استفاده ی انواع عملیات ها و تجهیزات شود و در نتیجه ی آن بتواند از پس محاسبات لازم و جمع آوری اطلاعات مهم بر آید.

همچنین در این دوره، مخاطب با عواملی که برای فرآیند لجن فعال مشکلاتی ایجاد می کنند، منشأ مشکلات و انجام بهترین اقدام ممکن در شرایط مختلف آشنا می شود. در حوزه ی ایمنی نیز، شناخت مخاطرات و تصحیح روش ها و اصول ایمنی از جهت ایجاد فضایی ایمن برای کاربری حداکثر بسیار حائز اهمیت است و مطالبی ارائه می شود.

در این دوره، علاوه توضیح بهترین عملکرد در بهره برداری، موارد زیر نیز ارائه می شود:

 • دلایل و عواملی که از آلودگی جلوگیری می کنند
 • شناخت روش های مختلف دفع فاضلاب
 • شناخت اثرات دفع فاضلاب به منابع آب
 • توضیح و توصیف انواع مواد جامد موجود در فاضلاب
 • شرح آنچه در چرخه ی طبیعت رخ می دهد
 • توضیح استادارهای موجود در این حوزه و نقش اپراتور در حفظ عملکرد بهینه

همچنین شناخت تک تک واحدهای تصفیه اعم از ته نشینی، هوادهی، هاضم ها و هر یک از فرآیندهای به کار برده شده در تصفیه خانه که به اپراتور درک درستی از عملکرد سیستم و انجام دستورالعمل های موجود را می دهد.

توانایی کسب شده بعد از گذراندن دوره:

 • اپراتورها باید توانایی شرح هدف آشغالگیرها و چنگک ها و طرز کار آن ها را داشته باشند.
 • توانایی راه اندازی، بهره برداری، خاموش کردن و نگهداری از روند تصفیه را دارا باشند.
 • آگاهی از مخاطرات بالقوه در حوزه ی ایمنی و بهترین واکنش را در صورت لزوم داشته باشند.
 • دانش تعیین حجم آشغالگیرها و مدت زمان پر شدن آن به منظور تخلیه آن ها
 • دانش اندازه گیری سرعت جریان در فیلترهای شنی
 • تونایی تنظیم سرعت جریان در فیلترها
 • توانایی توسعه ی استراتژی های عملیاتی در مورد روند پیش تصفیه و تصفیه
 • توانایی بررسی طرح ها و مشخصات فرآیندها و تجهیزات تصفیه