مطالعات طرح تصفیه خانه فاضلاب در مرحله دوم شامل چه مواردی است؟

مطالعات طرح تصفیه خانه فاضلاب در مرحله دوم شامل چه مواردی است؟

26 شهریور 1395

ضوابط و ملاحظات ضروري جهت مطالعات طرح تصفيه خانه فاضلاب شهركها و نواحي صنعتي

مهمترين ضوابط و ملاحظات ضروري در مطالعات طرح تصفیه خانه فاضلاب در مرحله دوم طرح تصفيه خانه فاضلاب شهركها و نواحي صنعتي عبارتند از:

 • ضروري است در ابتداي شروع مرحله دوم مطالعات طرح تصفيه خانه فاضلاب شهرك/ ناحيه صنعتي ابتدا دفترچه محاسبات فرآيندي و الكترومكانيكي گزينه فرآيندي منتخب تهيه و پس از تأييد، نقشه هاي معماري و جانمايي به همراه پروفيل هيدروليكي، PFD و P&ID ارسال گردد. پس از اصلاح و تصويب اين قسمت از نقشه ها، مابقي نقشه هاي اجرايي تصفيه خانه فاضلاب تهيه و ارسال شود.

مطالعات طرح تصفیه خانه فاضلاب

 • در فرآيندهاي طراحي شده جهت تصفيه فاضلاب صنعتی، خصوصاً واحد تصفیه بیهوازی فاضلاب و هوادهي و ته نشيني، ارتباط مناسب واحدها بصورت مستقيم و ضربدري انجام شود تا در شرايط دبي متفاوت و يا تخليه يك واحد بتوان از قسمت هاي مختلف طرح استفاده كرد.
 • در سيستم بیهوازی رو به بالا جهت توزيع فاضلاب از كف، استفاده از بافلها يا تيغه هاي بتني و يا غير بتني بجاي لوله هاي ارتباطي مناسب تر است.

مطالعات طرح تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی

 • در صورت استفاده از لوله هاي سوراخدار جهت توزيع فاضلاب از كف در واحد بیهوازی با جريان رو به بالا، ضرورت دارد امكان پاكسازي لوله هاي فوق (در صورت گرفتگي) با آب و يا هواي فشرده و همچنين امكان فنر زني آن در طرح در نظر گرفته شود.
 • در طراحي واحدهاي بیهوازی رو به بالا، در طول مخزن چند سرريز عرضي جهت جمع آوری فاضلاب خروجي به صورت یکنواخت از سطح اين مخزن در نظر گرفته شود تا از اتصال كوتاه در اين واحدها جلوگيري بعمل آيد.
 • در طراحي واحدهاي بیهوازی، امكان تخليه لجن فاضلاب از مخزن و يا اتاقك هاي هر مخزن فراهم شود، بطوريكه امكان انتقال لجن فاضلاب و يا پساب خروجي از مخازن فوق به ساير واحدها بصورت ثقلي وجود داشته باشد.

مطالعات طرح تصفیه خانه فاضلاب صنعتی

 • با در نظر گرفتن ملاحظات و مسائل بهره برداري و نگهداري، ضرورت دارد در طرح سقف مخازن بیهوازی، تعداد دريچه هاي بازديد بيش از يك دريچه در نظر گرفته شود. جهت جلوگيري از مشكلات آتي راهبري بخصوص در آندسته از فرآيندهاي بيهوازي كه در آن از (پکینگ مدیا) استفاده مي گردد، حتي الامكان از سقف هاي متحرك استفاده شود.
 • جهت لوله هاي توزيع هوا در داخل مخزن هوادهي، استفاده از لوله هاي هوا از جنس استنليس استيل (ss) در اولويت قرار دارد و در صورتيكه تأمين اين نوع لوله امكان پذير نبوده و يا اقتصادي نباشد، مي توان از لوله هاي پلي پروپيلن و يا گالوانيزه با پوشش مناسب استفاده نمود. همچنين جنس لوله هاي آورنده هوا از اتاقك بلوئر، لوله فولادي سياه با پوشش مناسب در نظر گرفته شود.

مطالعات طرح تصفیه خانه فاضلاب فاز دوم

 • با توجه به ضريب جذب بالاتر اكسيژن از يك طرف و مشكلات كمتر راهبري و نگهداري از طرف ديگر، ضرورت دارد براي توزيع هوا در مخازن هوادهی از ديفيوز هوادهی ممبرانی يا لوله اي حباب ريز استفاده شود.
 • جهت بالا بردن عمر مفيد بلوئرهاي هوادهي، استفاده از بلوئرهاي هوادهي با دور پايين مد نظر قرار گيرد.
 • جهت كاهش مشكلات ناشي از خوردگي، تسمه ها و پايه هاي ساپورتهاي نگهدارنده پكينگ مدیا و اتصال لوله هاي توزيع هوا از جنس استنلس استيل (ss) يا كامپوزيت در نظر گرفته شود.

مطالعات طرح تصفیه خانه فاضلاب شهری

 • به جهت بالا بردن انعطاف پذيري تصفيه خانه فاضلاب صنعتی در راهبري، امكان برگشت لجن از واحد ته نشيني يا مخزن ذخيره لجن در تصفيه خانه تا متعادلساز و يا ايستگاه پمپاژ مهيا گردد.
 • استفاده از ساختمانهاي جانبي مشترك با پيش بيني امكان توسعه پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی و در نظر گرفتن راه دسترسي جهت انتقال تجهيزات و دسترسي به هر يك از واحدهای تصفيه فاضلاب (در صورت لزوم) ضرورت دارد.
 • با توجه به سر و صداي زياد بلوئر هاي هوا دهي، جهت استقرار آنها ساختماني جداگانه از ديگر قسمتها در نظر گرفته شود.

مطالعات طرح تصفیه خانه فاضلاب

 • طرح جانمايي واحدهاي تصفيه فاضلاب شهرك بصورت موزائيك شده و با ديوارهاي مشترك در نظر گرفته شود.
 • طرح ديوار محوطه تصفيه خانه بصورت فنس كشي ارائه گردد.
 • شرح خدمات و تعداد و تخصص نيروي انساني مورد نياز براي يكسال بهره برداري آزمايشي تصفيه خانه فاضلاب بهداشتی (توسط پيمانكار مجري) با در نظر گرفتن نيازهاي واقعي بصورت كامل در اسناد مناقصه طرح ارائه گردد.
 • تجهيز آزمايشگاه بر اساس حداقل وسائل آزمايشگاهي مورد نياز (DOمتر پرتابل، pHمتر پرتابل و CODمتر پرتابل) در نظر گرفته شود.

مطالعات طرح تصفیه فاضلاب بهداشتی

 • متراژ ساختمانهاي جانبي تصفيه خانه بر اساس نيازهاي واقعي و حداقل ها در نظر گرفته شود.
 • امكان باي پس (By Pass) فاضلاب در شرايط ضروري در طرح، در نظر گرفته شود.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، با کارشناسان شرکت تصفیه آب و فاضلاب زیست نگار تماس حاصل فرمایید.