مراحل تصفیه فاضلاب فیزیکی بیولوژیکی پیشرفته

مراحل تصفیه فاضلاب شامل چه مواردی می شود؟

7 اردیبهشت 1395

فرآیند پالایش یا تصفیه فاضلاب را معمولاً به سه مرحله تقسیم می کنند:

مرحله اول تصفیه فاضلاب(مقدماتی) :

این مرحله به نام تصفیه مقدماتی نامیده می شود و شامل تصفیه فیزیکی از قبیل آشغال گیری، دانه گیری، ته نشینی مواد معلق، و بالاخره خشک کردن و دفع لجن می باشد.

مرحله دوم تصفیه فاضلاب(ثانویه):

مرحله ی دوم تصفیه فاضلاب یا تصفیه ثانویه شامل تصفیه بیولوژیکی با استفاده از باکتری های گوناگون هوازی موجود در فاضلاب و تصفیه بیولوژیکی با استفاده از باکتری های بی هوازی برای تصفیه ی فاضلاب و لجن می باشد. بهره برداری تأسیسات تصفیه ی ثانویه نسبت به مرحله ی اول نیاز به صرف انرژی و هزینه بیشتری دارد.

مراحل تصفیه فاضلاب فیزیکی بیولوژیکی پیشرفته

مرحله سوم تصفیه فاضلاب (پیشرفته):

این مرحله که تصفیه پیشرفته و یا تصفیه ی نهایی نیز نامیده می شود، شامل زلال سازی و کاربرد یک یا چند روش از تصفیه های تکمیلی زیر می باشد:

  • ادامه ی فرآیند نیترات زدایی
  • عبور فاضلاب از فیلتر های ماسه ای و یا میکرو فیلترها
  • استفاده از کربن فعال
  • نمک زدایی با روش تبادل یون
  • در برخی موارد و بسته به نوع مصرف پساب کلرزدایی و غیره

در اینجا لازم به ذکر است که گندزدایی فاضلاب هنگام بیرون آمدن از تصفیه خانه (پساب)، فرآیندی است اجباری و باید متناسب با طراحی تصفیه خانه اجرا شود.

در صورتی که تمام تأسیسات یک تصفیه خانه به درستی کار کنند، می توان در مرحله دوم، تصفیه آلودگی فاضلاب را 90 تا 96 درصد کاهش داد و این کاهش آلودگی برای برقراری ضوابط لازم جهت دفع فاضلاب به منابع طبیعی آب، حفظ بهداشت و پاک نگه داشتن محیط زیست کافی است. ولی در صورتی که بخواهیم از فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری فضاهای سیز درون شهرها استفاده کنیم، یک تصفیه پیشرفته که مرحله ی سوم را شامل شود، لازم است.


در صورتی که تمام تأسیسات یک تصفیه خانه به درستی کار کنند، می توان در مرحله ی دوم، تصفیه آلودگی فاضلاب شهری را 90 تا 96 درصد کاهش داد.


در موارد استثنایی که منابع طبیعی آب قدرت تصفیه خود بخودی فاضلاب را داشته باشند، پس از مطالعات کامل حتی ممکن است تنها به تصفیه ی مقدماتی نیز اکتفا کرده و بقیه ی فرآیند تصفیه را به عهده طبیعت واگذار کرد.