دوره های در حال برگزاری

دوره های برگزار شده

کارگاه آموزشی طراحی سیستم تصفیه آب اسمزمعکوس (RO) با نرم افزار Rosa-تاریخ ۲۶ و ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۷

مهر ۲۴, ۱۳۹۷/توسط محسن عباسی

کارگاه آموزشی طراحی سیستم های رزینی (تبادل یونی) Ion Exchange با نرم افزار CADIX -تاریخ ۸ و ۹ آذر ماه ۱۳۹۷

مهر ۲۴, ۱۳۹۷/توسط محسن عباسی

کارگاه آموزشی طراحی و ساخت پکیج تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال هوادهی گسترده-تاریخ ۲۴ و ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۷

مهر ۲۴, ۱۳۹۷/توسط محسن عباسی

کارگاه آموزشی طراحی سیستم های تصفیه و دفع لجن-تاریخ ۸ و ۹ آذر ۱۳۹۷

مهر ۲۳, ۱۳۹۷/توسط محسن عباسی

کارگاه آموزشی تصفیه بی هوازی فاضلاب به روش های ABR،UASB،UAFB-تاریخ ۱۵ و ۱۶ آذر ۱۳۹۷

مهر ۲۳, ۱۳۹۷/توسط محسن عباسی

کارگاه آموزشی بهره برداری و CIP سیستم های اسمزمعکوس (RO) (آب شیرین کن)-تاریخ ۱۵ و ۱۶ آذر ۱۳۹۷

مهر ۲۳, ۱۳۹۷/توسط محسن عباسی

کارگاه آموزشی طراحی سیستم تصفیه آب اسمزمعکوس (RO) با نرم افزار Rosa-تاریخ ۲۸ و ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۷

تیر ۱۷, ۱۳۹۷/توسط محسن عباسی

کارگاه آموزشی طراحی سیستم تصفیه آب اسمزمعکوس (RO) با نرم افزار Rosa-تاریخ ۷ و ۸ تیر ماه ۱۳۹۷

خرداد ۱, ۱۳۹۷/توسط محسن عباسی

کارگاه آموزشی بهره برداری و CIP سیستم های اسمزمعکوس (RO) (آب شیرین کن)-تاریخ ۱۴ و ۱۵ تیر ۱۳۹۷

اردیبهشت ۷, ۱۳۹۷/توسط محسن عباسی

کارگاه آموزشی طراحی سیستم های رزینی (تبادل یونی) Ion Exchange با نرم افزار CADIX -تاریخ ۳۱ خرداد و ۱ تیر ماه ۱۳۹۷

اردیبهشت ۷, ۱۳۹۷/توسط محسن عباسی

کارگاه آموزشی طراحی و بهره برداری سیستم های اولترافیلتراسیون (UF)-تاریخ ۳ و ۴ خرداد ماه ۱۳۹۷

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۷/توسط محسن عباسی

کارگاه آموزشی طراحی و ساخت پکیج تصفیه فاضلاب به روش A2O-تاریخ ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۷/توسط محسن عباسی

کارگاه آموزشی طراحی سیستم تصفیه آب اسمزمعکوس (RO) با نرم افزار Rosa-تاریخ ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۷/توسط محسن عباسی

دوره آموزشی طراحی تصفیه خانه فاضلاب انسانی به روش نوین ATV-تاریخ ۲۴ و ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۶

اسفند ۱۸, ۱۳۹۶/توسط محسن عباسی

دوره آموزشی طراحی سیستم تصفیه آب اسمزمعکوس (RO) با نرم افزار Rosa-تاریخ ۲۴ و ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۶

اسفند ۱۸, ۱۳۹۶/توسط محسن عباسی

دوره آموزشی طراحی سیستم تصفیه آب اسمزمعکوس (RO) با نرم افزار Rosa-تاریخ ۴ و ۵ آبان ماه ۱۳۹۶

مهر ۱۴, ۱۳۹۶/توسط محسن عباسی

دوره آموزشی بهره برداری و CIP سیستم های اسمزمعکوس (RO) (آب شیرین کن)-تاریخ ۲۰ و ۲۱ مهر ۱۳۹۶

مهر ۱۴, ۱۳۹۶/توسط محسن عباسی

دوره آموزشی بهره برداری و CIP سیستم های اسمزمعکوس (RO) (آب شیرین کن)-تاریخ ۳۰ و ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

شهریور ۸, ۱۳۹۶/توسط محسن عباسی

دوره آموزشی طراحی سیستم تصفیه آب اسمزمعکوس (RO) با نرم افزار Rosa-تاریخ ۲۳ و ۲۴ شهریور ۱۳۹۶

شهریور ۸, ۱۳۹۶/توسط محسن عباسی

دوره آموزشی طراحی سیستم تصفیه آب اسمزمعکوس (RO) با نرم افزار Rosa-تاریخ ۵ و ۶ مرداد۱۳۹۶

تیر ۲۷, ۱۳۹۶/توسط محسن عباسی

دوره آموزشی طراحی سیستم تصفیه آب اسمزمعکوس (RO) با نرم افزار Rosa-تاریخ ۵ و ۶ اسفند۱۳۹۵

بهمن ۲۳, ۱۳۹۵/توسط محسن عباسی

دوره آموزشی بهره برداری و CIP سیستم های اسمزمعکوس (RO) (آب شیرین کن)-تاریخ ۲۱ و ۲۲ بهمن ۱۳۹۵

بهمن ۱۰, ۱۳۹۵/توسط محسن عباسی

دوره آموزشی طراحی سیستم تصفیه آب اسمزمعکوس (RO) با نرم افزار Rosa-تاریخ ۱۴ و ۱۵ بهمن ۱۳۹۵

بهمن ۱۰, ۱۳۹۵/توسط محسن عباسی

دوره آموزشی مبانی و طراحی سیستم های رزینی (تبادل یونی) Ion Exchange-تاریخ ۷ و ۸ بهمن

بهمن ۲, ۱۳۹۵/توسط محسن عباسی

دوره آموزشی طراحی سیستم تصفیه آب اسمزمعکوس (RO) با نرم افزار Rosa-تاریخ ۳۰ دی و ۱ بهمن

دی ۲۲, ۱۳۹۵/توسط محسن عباسی