شیرابه زباله چیست؟

شیرابه زباله چیست؟

8 دی 1395

شیرابه زباله

شیرابه زباله وقتی تولید می شود که آب (به خصوص باران) از میان زباله های دفن شده عبور کرده و مواد مختلف آلی و معدنی موجود در زباله (و یا حاصل از فرآیندهای بیولوژیک که در دفن انجام می شود) را در خود حل کرده و یا همراه خود می برد.

شیرابه زباله

یکی از پدیده های مهم، حل شدن مواد در آب یا استخراج مواد توسط آب است که منجر به شیرابه زباله غلیظ مانند فاضلاب صنعتی و حتی بدتر می گردد و به همین جهت شیرابه حاوی انواع ترکیبات محلول آلی و معدنی می باشد.

در کشور آلمان برآورد شده است که 10 تا 20 درصد میزان بارندگی به شیرابه تبدیل می شود. هرچه دفن جوان تر باشد، این درصد کمتر است و هرچه عمر دفن بیشتر باشد درصد بیشتری از آب باران به شیرابه تبدیل می شود و این رقم می تواند تا 25 % هم برسد.

شیرابه زباله محل دفن

میزان آب ورودی به دفن چه از طریق بارندگی و نزولات جوی و چه از طریق آب های زیرزمینی و یا آب های سطحی و روان آب ها و یا جریان برگشتی و چه از طریق تخلیه لجن فاضلاب و غیره (تخلیه فاضلاب های صنعتی و بهداشتی به خصوص سپتاژها) در ماهیت یا کمیت و کیفیت شیرابه تأثیر مستقیم خواهد داشت و کمیت شیرابه متناسب با حجم ورودی آب در حال نفوذ در آن می باشد و به همین جهت یکی از امور مهم در مدیریت شیرابه و کنترل آلودگی آن، مدیریت آب ورودی به آن است.

منشأ شیرابه زباله

عوامل مؤثر بر کمیت شیرابه عبارتند از:

– بارندگی

– روان آب سطحی حاصل از بارندگی

– تبخیر سطحی

– پوشش گیاهی دفن

– ماهیت (ضخامت و جنس) لایه خاک روی دفن

– مشخصات لایه متراکم شده زباله ها مثل میزان تراکم- عمق لایه

– سیستم زهکش و لوله گذاری کف

– پوشش آب بندی کف دفن

تولید شیرابه زباله

یک روش بسیار مهم در کنترل شیرابه زباله پوشش آب بند لایه فوقانی و نهایی دفن و یا همچنین کاشت گیاهان و درختان مناسب روی پوشش خاک است. البته نکته بسیار مهم آن است که ورود آب به محل دفن باید یک عمل حساب شده باشد؛ زیرا:

– اگر آب بیش از حد وارد محل دفن شود موجب افزایش کمیت و کیفیت شیرابه زباله تولیدی می شود.

– اگر آب کمتر از حد مناسب وارد دفن شود به نحوی که رطوبت زباله های محل دفن کم باشد، سرعت تجزیه ضایعات کند شده و عملیات تثبیت آن سال ها طول خواهد کشید.

شیرابه زباله محل دفن

به طور خلاصه تولید شیرابه پیامد اثرات آب باران و نزولات جوی (برف)، روان آب سطحی، نفوذ آب زیرزمینی تراوش یافته به داخل زباله، آب تولید شده در واکنش های بیولوژیک داخل دفن و آب موجود در خود زباله و یا هر گونه آب دیگر اضافه شده به دفن به شکل فاضلاب صنعتی یا فاضلاب شهری، لجن، جریان برگشتی و یا آبیاری فضای سبز باشد.

لاگون شیرابه زباله

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، می توانید با کارشناسان شرکت تصفیه آب و فاضلاب تماس حاصل فرمایید.