تصفیه فاضلاب به روش USBF چیست؟

تصفیه فاضلاب به روش USBF چیست؟

14 شهریور 1395

راکتور تصفیه فاضلاب USBF

راکتور تصفیه فاضلاب USBF حاصل چندین سال تحقیق، آزمایش و تجارب عملی می باشد. این فرآیند یک سیستم لجن فعـال متعارف است که با یک منطقه بی هوازي و یک کیک فیلتر لجن با جریان رو به بالا ترکیب شده و یک بیوراکتـور یکپارچه گرد هم آمده است.

فرآیند USBF شکل دیگري از فرآیند لجن فعال متعارف می باشد که یک ناحیه بی هوازي را با یک زلال ساز با بستر لجن رو به بالا ترکیب نموده است.

راکتور تصفیه فاضلاب USBF

تصفیه خانه هاي بسیاري جهت تصفیه فاضلاب بهداشتی، تصفیه فاضلاب صـنعتی، صنایع غذایی و کشاورزي طراحی و اجرا شده اند و به خوبی با این تکنولوژي در حال بهره برداري هستند.

شرکت Eco Fluid مبدع این فرآیند به جهت فرآیند USBF توانسته است شهرتی جهانی را پایه گذاري نماید.

طراحی با ظرافت، سادگی و به صرفه بودن این سیستم، تاأثیري برجسته بر صنعت تصفیه فاضلاب گذاشـته اسـت. به طوریکه در گزارش سال 1995، مرکز توسـعه صـنعتی سـازمان ملـل متحـد (United Organization United Nations Industrial) دکتر لادنس. ك. وانگ در مورد این سیستم جمله زیر را بیان نمود: (این هنر جدید، یک انقلاب مهم در زمینه فرآیند مهندسی محیط زیست می باشد).

تصفیه فاضلاب به روش USBF

آشنایی با فرآیند USBF

عملکرد تصفیه خانه با فرآیند USBF بسیار ساده بوده و پس از راه اندازي به خودي خود قابل تنظیم می باشد. فاضلاب داخل بخش بی هوازي می گردد و در آنجا با لجن بازگشتی از کف مخزن ته نشینی ترکیـب مـی گـردد.

پس از این اختلاط، جریان به صورت نهر گونه (plug flow) از قسمت پائین وارد قسمت هوادهی بیوراکتـور می گردد. پس از هوادهی، یک جریان از مخلوط مایع فاضلاب وارد قسمت پائین زلال سازي می گردد. در آنجـا بستر لجن، لخته هاي لجن را جذب کرده و آب را از فیلتر لجن عبور می دهد.

راکتور تصفیه فاضلاب USBF

پـس از جداسـازي، آب تمیـز از روي سطح توسط یک لاندر، جمع آوري شده و از سیستم خارج می گردد. جهت تکمیل چرخـه داخلـی، لجـن فعال جمع آوري شده در کف زلال ساز به قسمت بی هوازي در ورودي بیوراکتور بازگشت داده می شود.

مزایاي راکتور تصفیه فاضلاب USBF

  • کاهش هزینه سرانه تصفیه

ایده متمرکز نمودن کلیه قسمت ها در یک بیوراکتور واحد تجهیزات اضافی را کاهش داده و نیز نیاز به زمـین را به حداقل می رساند.

راکتور تصفیه فاضلاب USBF تصفیه خانه

  • کاهش هزینه هاي راهبري و نگهداري

طراحی فشرده، به حداقل رساندن قطعات متحرك، ساختار مدولار و هیدورلیک خود راهبر باعث گردیده تا تجهیزات نظارتی کاهش یافته و هزینه هاي راهبري و نگهداري کاهش یابد.

  • کاهش مواد غذایی

راندمان بالای تصفیه خانه فاضلاب سبب گردیده تا مقدار نیتروژن و فسفر و نیز BOD5 و T.S.S در پسـاب خروجـی بـه کمتر از از 10 میلی گرم در لیتر کاهش یابد.

راکتور تصفیه فاضلاب usbf

  • لجن مازاد کمتر و تثبیت شده تر

بارگذاري پائین میکروبیولوژیکی منجر به سن بیشتر لجن می گردد که خود باعث تولیـد لجـن مـازاد کمتـر و پایدارتر (تثبیت شده تر) می شود. پس از تصفیه پاتوژنها (و گاهی نیز به طور مسـتقیم) مـی تـوان از ایـن لجن مازاد به عنوان کود استفاده نمود.

  • بی بو بودن فرآیند

شرایط هوازي در طول بیوراکتور و سن زیاد لجن به طور مناسبی احتمال ایجاد بو را از بین مـی بـرد. راکتور تصفیه فاضلاب USBF می تواند در محیط هاي آلوده بدون هیچ تأثیر سوئی قرار گیرد.

  • انعطاف هیدرولیکی

شکل منشوري یا مخروطی زلال ساز نه تنها اجازه می دهد که سایر فرآیندهاي تصفیه در اطـراف آن صـورت پذیرد، بلکه انعطاف هیدورلیکی بسیار مناسبی را ایجاد می نمایـد. تکنولـوژی USBF بـه خـوبی شـوکها و جریان هاي مازاد را در یک حالت خود به خودي کنترل می نماید.

بدین نحو که با افزایش میزان جریان، بستر لجن بالاتر رفته و سطح فیلتراسیون بیشتري در مخروط زلال ساز ایجاد می شود.

راکتور تصفیه فاضلاب USBF

  • طراحی مدولار و قابل انعطاف

در هنگام نیاز می توان برحسب پروژه ظرفیت بهره برداري را افزایش داد و به تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی، واحـدهایی مشـابه اضافه نمود. واحدهاي جدید حتی می توانند به قسمت هاي موجود افزوده شوند.

  • آبگیري لجن پیشرفته

سن بیشتر لجن، عملکرد دستگاه هاي آبگیر لجن را بهبود بخشیده و کیفیت بهتري را باعث می شود.

  • ثبت شده و به اثبات رسیده

این روش نه تنها ثبت شده است، بلکه در عمل نیز در صدها تصفیه خانه در سراسر جهـان بـه کـار گرفتـه شـده است.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، با شرکت تصفیه فاضلاب زیست نگار تماس حاصل فرمایید.