میکروارگانیسم های تصفیه فاضلاب شامل چه مواردی می شوند؟

میکروارگانیسم های تصفیه فاضلاب شامل چه مواردی می شوند؟

11 مرداد 1395

میکروارگانیسم های تصفیه فاضلاب

 هر جند میکروارگانیسم های تصفیه خانه های فاضلاب به صورت میکروبی هستند، اما برخی از ارگانیسم های فاضلاب از قبیل bristleworms (ایزینا فوئتیدا) و لارو حشرات سایز ماکروسکوپی دارند.

ارگانیسم های ماکروسکوپی با چشم غیر مسلح بدون استفاده از میکروسکوپ نوری قابل مشاهده اند. میکروارگانیسم های تصفیه فاضلاب را فقط با استفاده از میکروسکوپ نوری می توان رؤیت نمود.

انواع میکروارگانیسم های تصفیه فاضلاب

باکتری ها مهمترین میکروارگانیسم های تصفیه خانه های فاضلاب هستند و با میکروسکوپ نوری تنها تحت بالاترین بزرگنمایی قابل مشاهده اند. گروه های متعددی از میکروارگانیسم های تصفیه فاضلاب مثل پروتوزوآ دارای سلول های بزرگتر و پیچیده تر هستند که با میکروسکوپ نوری، بدون استفاده اط بزرگنمائی بالا قابل مشاهده اند.

میکروارگانیسم های فاضلاب

میکروارگانیسم فاضلاب در قیاس با سایر ارگانیسم ها ساختار نسبتاً ساده تری دارند. کلیه سلول های زنده به دو دسته پروکاریوتیک و یوکاریوتیک تقسیم می شوند.

سلولهای پروکاریوتیک فاقد ساختارهای هسته و دیواره غشایی هستند، در حالی که سلولهای یوکاریوتیک دارای این ساختارها می باشند.

میکروارگانیسم تصفیه خانه فاضلاب

هسته ساختار دیواره غشایی اولیه در سلولهای یوکاریوتیک می باشد و فعالیت سلولی را تنظیم می نماید و حاوی اطلاعات ژنتیکی می باشد. نمنه ساختارهای دیوار غشایی یا اندامک ها که در سلول های یوکاریوتیک یافت شده اند شامل دستگاه گلژی (که متابولیسم سلولی را تنظیم می کند) و لیزوزمها است (که شامل آنزیمهای هیدرولیتکی می باشند).

بر اساس عملکرد و ساختار سلوولی میکروارگانیسم های فاضلاب معمولاً به دو دسته یوکاریوتیک و پروکاریوتیک تقسیم می شوند. پروکاریوتیک ها شامل 1) “اوباکتریا” یا باکتری حقیقی و 2) “آرکئوباکتریا” یا باکتری باستانی یا باکتری قدیمی می باشند.

باکتری حقیقی و باکتری باستانی (قدیمی) مهمترین میکروارگانیسم ها در تصفیه خانه فاضلاب بیولوژیکی هستند. معمولاً این دو دسته پروکاریوتیک ها به عنوان باکتری ها تلقی می شوند.

میکروارگانیسم تصفیه خانه فاضلاب

چهار ارگانیسم یوکاریوتیک در فرآیند لجن فعال شده مهم هستند: این ارگانیسم ها شامل قارچ، پروتوزوآ، روتیفرها و نماتودها هستند. این یوکاریوتیک های آزادزی (غیر بیماری زا) همانند ارگانیسم های آب و خاک از طریق نفوذ وارد فاضلاب شهری می شوند.

انواع میکروارگانیسم های تصفیه فاضلاب

قارچ ها

قارچ ها ارگانیسم های ساپروفیت هستند و بر اساس شیوه تولید مثل، دسته بندی می شوند. همانند ساپروفیت ها مواد غذایی خود را از تخریب مواد آلی مرده به دست می آوردند.

بیشتر قارچ ها غیر بیماری زا هستند و شامل مخمر، کپک و قارچ کلاهکی می شوند. بیشتر قارچ ها هوازی مطلق هستند و قادرند محیط با pH پایین و نیتروژن کم را تحمل کنند.

میکروارگانیسم های تصفیه فاضلاب

هرچند قارچ ها در یک محدوده وسیع از pH رشد می کنند (9-2) pH بهینه برای بیشتر گونه های قارچ 5/6 است و نیاز غذایی به نیتروژن برای رشدشان، نصف مقدار مورد نیاز باکتری است.

در فرآیند لجن فعال، قارچ های رشته ای ممکن است تکثیر یابند و موجب ایجاد مشکلات ته نشینی در کلاریفایرهای ثانویه شوند. تکثیر قارچ های رشته ای بسته به pH پایین (کمتر از 6/5) و مواد مغذی کم است.

پروتوزوآ

پروتوزوآ ارگانیسم های تک سلولی هستند. اغلب آنها غیر بیماری زا می باشند. به صورت تکی هستند. اما برخی تشکیل کلنی می دهند. اغلب آنها هوازی مطلق هستند اما برخی شامل آمیب و مژکداران می توانند در شرایط بی هوازی زنده بمانند.

میکروارگانیسم فاضلاب

در فرآیند تصفیه لجن فعال، پروتوزوآ معمولاً بر اساس شیوه جابجایی (حرکت) آنها به پنج دسته تقسیم می شوند. این گروه ها آمیب، مژکداران، سیلیاته های شناور آزاد، سیلیاته های چسبیده و سیلیاته های پایه دار (ساقه دار) هستند.

روتیفرها

روتیفرها و نماتودها حیوانات میکروسکوپی چند سلولی اند که همچنین منافع متعددی برای لجن فعال دارند. علاوه بر این منافع که به وسیله پروتوزوآ مژه دار فراهم می شود و متازوا به درون ذرات فلاک تونل زنی می کند.

باکتری ها

مهمترین ارگانیسم ها در تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی، باکتری ها هستند. باکتری ها از طریق فاضلاب مدفوع و I/I و ارگانیسم های آب و خاک وارد تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی می شوند.

میکروارگانیسم های تصفیه خانه فاضلاب

آرکئوباکتری ها (باکتری باستانی) شامل هالوفبل، ترمو اسیدوفیل ها و متانوژن ها یا باکتری های متان ساز هستند. تنها متانوژن ها یا باکتری های متان زا در تصفیه خانه های فاضلاب اهمیت دارند. باکتری های متان ساز مواد زائد را از طریق تبدیل شان به متان پایدار می نمایند.