مبانی طراحی تصفیه خانه فاضلاب و پساب شامل چه مواردی می شود؟

مبانی طراحی تصفیه خانه فاضلاب و پساب شامل چه مواردی می شود؟

27 شهریور 1395

مبانی طراحی تصفیه خانه فاضلاب و پساب

آنچه که به عنوان مبانی طراحی تصفیه فاضلاب و پساب مورد استفاده قرار می گیرد به قرار زیر است:

  • دوره طرح
  • جمعیت در دوره های طرح
  • سرانه تولید فاضلاب، سرانه BOD و سرانه مواد معلق در دوره های طرح
  • ضرایب حداکثر و حداقل فاضلاب
  • میزان فاضلاب صنعتی که همراه فاضلاب شهری در دوره طرح تصفیه خواهد شد
  • میزان نشتاب ها (Infiltration)
  • درجه تصفیه مورد نیاز
  • مصارف فاضلاب و پساب تصفیه شده

مبانی طراحی تصفیه خانه فاضلاب

دوره طرح

در مرحله بعدی مبانی طراحی تصفیه فاضلاب، چون سرمایه گذاری در ایجاد سیستم تصفیه خانه فاضلاب برای دوره نهایی بسیار پر هزینه است و اگر این تأسیسات در حد سال نهایی طرح ساخته شود احتمالاً بیش از نصف تأسیسات بلامصرف خواهد ماند، از اینرو سالهای نهایی طرح را به دو دوره مساوی تقسیم می نمایند و طراحی تصفیه خانه فاضلاب را طوری انجام می دهند که در سال آخر هر دوره طرح 50% تأسیسات آماده بهره برداری باشد.

مبانی طراحی تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی

ساختن تأسیسات در تصفیه و دفع فاضلاب در دو دوره، لا اقل این مزیت را خواهد داشت که اگر در تأسیسات دوره اول طرح به مشکلاتی برخورد نماییم، سعی خواهد شد این مشکلات در طرح هایی که در دوره دوم ساخته می شود وجود نداشته باشد.

معمولاً دوره نهایی طرح را 20 تا 25 تا 30 سال در نظر می گیرند. با این ترتیب هر دو طرح 10 تا 12 و یا 15 سال طول خواهد کشید و ظرفیت تأسیسات باید مناسب با مقتضیات اجتماعی از نر جمعیت پیشرفتهای بهداشتی و سایر مسائلی که به طراحی تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی مربوط است باشد.

مبانی طراحی تصفیه خانه فاضلاب

جمعیت دوره های طرح

جمعیت هر دوره طرح بر مبنای روشهای آماری و با استفاده از نرخ متوسط رشد جمعیت محاسبه خواهد شد.

سرانه تولید فاضلاب BOD5 و مواد معلق

این سرانه یا از روی مصرف سرانه آب و یا جداول مربوطه یا مقایسه وضع زندگی مردم از نظر اجتماعی با یکدیگر تعیین خواهد شد.

ضرایب حداکثر و حداقل فاضلاب

مقدار فاضلاب تولیدی در هر اجتماع از طریق شبکه جمع آوری فاضلاب، فاضلاب و خطوط انتقال فاضلاب به تصفیه خانه فاضلاب ارسال می گردد.

مبانی طراحی تصفیه خانه فاضلاب و پساب

میزان و منابع جریان فاضلاب در ساعات مختلف شبانه روز متفاوت است. معمولاً از حدود نیمه شب تا حدود 8 و 9 به مرور بر میزان جریان افزوده و به حداکثر خود خواهد رسید.

از ساعت 9 مجدداً مقدار فاضلاب تا 4 الی 5 بعد از ظهر در شبکه جمع آوری تقلیل یافته و از ساعت 4 تا 9 شب بر میزان جریان فاضلاب افزوده می گردد.

میزان پسابهای صنعتی

در مرحله بعدی مبانی طراحی تصفیه فاضلاب، میزان فاضلاب صنعتی که در هر دوره طرح توأم با فاضلاب شهری از طریق شبکه ها و خطوط انتقال به تصفیه خانه فاضلاب شهری یا تصفیه خانه فاضلاب صنعتی خواهد رسید، بر مبنای توسعه های صنعتی در دوره طرح استوار خواهد بود.

مبانی طراحی تصفیه خانه فاضلاب یا پساب

میزان نشتاب ها

نشتابها به زه آبها یا آبهای زیرزمینی که از اتصالات شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب به تصفیه خانه داخل آن نفوذ می کند.

گفته می شود، نشتابها معمولاً به دو گونه محاسبه می گردند: 1- ممکن است میزان نشتاب بر حسب طول شبکه و خطوط جمع آوری فاضلاب محاسبه گردد که در این صورت طول شبکه جمع آوری فاضلاب داخلی منازل در این محاسبات مورد عمل قرار نخواهد داشت.

2- نشتاب ممکن است بر حسب میزان نفوذ در هر هکتار از سطحی که فاضلاب آن به وسیله شبکه جمع آوری می شود محاسبه گردد.

مبانی طراحی تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی

لازم به تذکر است که هرچه شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب وسیعتر باشد، به علت وجود نقاط اتصال زیادتر، میزان نشتاب بیشتر خواهد بود. کیفیت خاک، سطح آبهای زیرزمینی و توپوگرافی زمین و تراکم جمعیت، از عواملی هستند که در مقدار نشتاب دخالت دارند.

درجه تصفیه و مصرف فاضلاب تصفیه شده

درجه تصفیه فاضلاب مورد نیاز به استانداردهای تدوین شده جهانی یا کشورهای مختلف به محل تخلیه فاضلاب یا پساب تصفیه شده که ممکن است زمین یا جریان های آب باشد مربوط است.

مبانی طراحی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی

باید توجه داشت که میزان تصفیه فاضلاب بهداشتی یا پساب تصفیه شده در هر مصرفی تابع قوانینی خاصی است و باید در مبانی طراحی تصفیه فاضلاب مشخص شود.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، با کارشناسان شرکت تصفیه فاضلاب زیست نگار تماس حاصل فرمایید.